Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-17

Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På Bernadottelaboratorierna vid S:t Eriks Ögonsjukhus mäter vi ögonrörelser i forskningssyfte och vid patientundersökningar. Ögonrörelsemätningen kan med rätt analys vara en mycket känslig indikator på ögonmusklernas och hjärnans friska eller sjuka tillstånd. Av denna anledningen ser vi många patienter som är under sjukdomsutredning där frågeställningen kan gälla sjukdom i ögonhåla eller i de strukturer i hjärnan som är engagerade i kontrollen av ögonrörelser.

På laboratorierna har vi flera tekniker för att mäta ögonrörelser. Gemensamt för dem alla är att resultatet av inspelningen resulterar i en datafil med positionsangivelser av ögat över tid. För att kunna analysera registreringen måste registreringen först kalibreras. Beroende på vilken teknik som använts och dess placering mot ögat ”drabbas” registreringen av olika typer av fel. De fel som måste korrigeras är framförallt avvikande linjäritet och cross-talk.

Avvikande linjäritet
En av de större felkällorna vid analys av stora ögonrörelser (>10º) är avvikande linjäritet vilken till stor del kan förklaras som ett perspektivproblem. Den videobaserade tekniken bygger på positionsdetektering av pupill och irisstruktur. Kameran är fast monterad och genom semitransparanta speglar virtuellt placerad mitt framför ögat utmed synaxeln. När det tredimensionella ögat förflyttas till sneda blickvinklar måste bildanalysen av pupill och iris ta hänsyn till det förskjutna perspektivet. Ett problem är att ögats runda form ska avbildas och korrekt detekteras på en tvådimensionell kamerasensor. Detta ger icke linjära registreringar vid sneda blickriktningar. En illustration av problemet kan göras enligt följande:
Tänk att du sitter på månen och studerar två skepp som seglar på jordens hav. Det ena skeppet (S1) ser du rakt ovanifrån utmed ekvatorn medan det andra skeppet (S2) precis håller på att segla över horisonten och försvinna på andra sidan klotet. Bägge skeppen håller samma hastighet och riktning. Trots detta kommer du att uppleva att S1 rör sig snabbare eftersom förflyttningen är i betraktarens frontalplan. S2 däremot rör sig ifrån dig i ett motsvarande sagittalplan vilket inte upplevs som en förflyttning utan snarare som en förminskning av skeppet.
På samma sätt har de video- och reflektionsbaserade teknikerna problem med att korrekt detektera ögats position (rörelse) i sneda blickpositioner. Detta leder till att exempelvis, fem grader ögonrörelser från blick rakt fram och utåt registreras som en större förflyttning än motsvarade fem grader förflyttning om man redan sneglar åt sidan (ex. från 10 till 15 grader).

Cross-talk
Ytterligare en felkälla vid registrering av ögonrörelser är att sensorernas/kamerans placering i förhållande till ögat inte stämmer överens. I system som bygger på korneal reflektion kommer ljusdetektorernas inbördes placering att registrera olika ljusintensitet beroende på ögats position. Ett problem som kan uppstå är att sensorerna som ska vara känsliga för enbart vertikala ögonposition även registrerar en liten del av den horisontala ögonrörelsen, det uppstår s.k. cross talk mellan den horisontala och vertikala kanalen (se bild 2). I kamerasystem uppstår liknande problem om kamerorna roterat i sitt fäste. Dessa felkällor leder till att när man plottar en horisontal ögonrörelseregistrering med cross talk kommer kurvan att rotera från det horisontala planet (se bild 3). På samma sätt kommer en vertikal ögonrörelse att rotera från det vertikala planet. Ju mer cross-talk som uppstår desto större rotation från det korrekta planet. Om man analyserar den horisontella kanalen i syfte att undersöka de horisontala ögonrörelserna kommer amplituden/hastigheten att visa felaktigt för små värden.

Program för kalibrering av ögonmotorikregistreringar
Vi söker hjälp att utveckla en Windows-baserad programvara där vi kan importera ögonregistreringar för kalibrering av linjäritet samt crosstalk. Varje registrering föregås idag av en enklare kalibreringsrutin

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.