Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I förslaget till översiktsplan för Uppsala stad finns en uttalad ambition att lokalisera arbets-platser och service mer integrerat med bostäder genom att bereda plats i lämpliga gatustråk och vid befintliga stadsdelscentra.

Idén är att sådana koncentrationer i stråk ska ge närhet till stadsliv i flertalet stadsdelar och att de också knyter ihop stadsdelscentra med varandra och med stadskärnan. För att pröva möjligheterna behövs dock vissa underlagsstudier:

1. Att finna lämpliga stråk för lokalisering av verksamheter i bostadsstadsdelar Var finns goda förutsättningar för stråklokalisering? Exempelvis gatuavsnitt med god lokal och regional tillgänglighet; viss verksamhet redan etablerad; utrymme för fler verksamhetslokaler genom nybyggnad, tillbyggnad eller konvertering. Kvantifiera möjligheterna grovt i termer av lokalytor. Utarbeta en översiktlig plan för staden där urbana stråk knyts samman med varandra, stadsdelscentra och stadskärnan på ett sätt som gör att sådana stråk etableras i varje bostadsstadsdel. Vilka verksamheter är lokaliseringsbara? Undersök med hjälp av tillgänglig näringslivsstatistik/prognoser vilka volymer lokalyta och sysselsatta som med hänsyn till verksamhetens art kan vara möjliga och lämpliga att lokalisera i urbana stråk.

2. Konsekvenser avseende bilberoende och bilresande av en konsekvent stråklokalisering Om en medveten stråklokalisering av verksamheter utanför stadskärnan slår igenom, hur påverkar det då resströmmar och val av transportmedel? Kan det öka risken för bilberoende jämfört med alternativa lokaliseringsstrategier? Några olika scenarier för lokalisering av besöks-funktioner prövas med avseende på skilda tillgänglighetsmått. Konsekvenser för färdmedelsval vid enstaka resor och för några hypotetiska dagsprogram för skilda individer. Eventuellt utvärdering med hjälp av datorbaserad modell.

3. Genomförandeprogram för stråklokalisering Här väljs några gatuavsnitt med skilda förutsättningar för verksamhetslokalisering. Uppgiften är att skissera genomförandeprogram för dessa, i vid bemärkelse. Frågor: Hur skapa ett etableringsintresse? Många verksamheter söker sig i första hand till redan etablerade verksamhetsmiljöer, varför det alltid finns en tröghet i att etablera nya. Hur göra fastighetsägare intresserade av förändring? För att möjliggöra stråketablering krävs i de flesta fall att privata fastighetsägare ser direkta fördelar med att släppa ifrån sig mark. Ofta är fastighetsägandet längs gatustråken splittrat på många aktörer. Det ger speciella genomförandesvårigheter. Hur åstadkomma även billiga lokaler? För att åstadkomma en god verksamhetsblandning är det viktigt att det finns även billiga lokaler för t ex nystartade företag eller små serviceföretag med låg omsättning. Nyproduktion leder alltid till höga kapitalkostnader och därmed oftast höga hyror. Finns något sätt att gå förbi detta? Kan en kommande tredimensionell fastighetsbildning vara användbart som genomföranderedskap vid t ex konvertering av bottenvåningar till lokaler? Hur driva en genomförandeprocess? Vilka aktörer är viktiga att engagera initialt? Hur organisera? Hur hålla nere kostnader?

4. Design av urbana stråk Utveckla ett gestaltningsprogram för ett eller flera urbana stråk. Frågor: Hur utforma attraktiva, täta, trygga stråkmiljöer som inbjuder till vistelse där? Hur undanröja störningar från angöringstrafik till verksamheter? Hur lösa parkeringsfrågorna? Hur åstadkomma trafik på stadslivets villkor i stråket? Hur lösa korsningar med grönstråk utan att det blir avbrott i vare sig den urbana miljön eller den gröna?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.