Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-15

Jämställdhet i stadsplaneprocessen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Tekniska förvaltningen Örebro kommun, har tillsammans med stadsbyggnadskontoret, miljökontoret, fritid och turism samt Örebro kommunfastigheter bildat en gemensam jämställdhetsgrupp. Detta för att kunna arbeta mer kundfokuserat och t ex integrera planprocessen med jämställdhetsfrågor både på intern och extern nivå. Inom kommunen görs med jämna mellanrum en översiktsplan. Denna innehåller den övergripande planeringen för Örebro kommun.
Enligt Plan och bygglagen (PBL) skall alla kommuner ha en kommunomfattande översiktsplan. Den skall leda mot ett miljömässigt, socialt , ekonomiskt och kulturellt hållbart samhälle. Planen visar fullmäktiges uppfattning om hur kommunens mark och vatten bör användas i framtiden på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt. Översiktsplanen skall vara vägledande vid framtida kommunala beslut. Däremot är den inte rättsligt bindande. Planen antas av kommunfullmäktige. För att säkerställa översiktplanens intentioner måste mer ingående och juridiskt bindande dokument arbetas fram som områdesbestämmelser och detaljplaner. Aktualiteten iöversiktsplanen skall ses över vart fjärde år. Vidare görs detaljplaner när t ex ett byggföretag kommer med önskemål om att få bygga i ett avgränsat område t ex i en kommundel. Utformningen av området är då att benämna som en detaljplaneprocess.

Uppsatsförslag:
Kartlägga hur Örebro kommun arbetar med:
1. översiktsplanen
2. detaljplanerna
med hänsyn taget till jämställdhetsperspektiv.
Ge förslag på hur vi kan förbättra arbetsmetodiken ur jämställdhetssynpunkt för översiktsplanen respektive detaljplaneprocessen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.