Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-04-11

Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sverige har åtagit sig att följa Kyotoprotokollets förslag till reduktion av koldioxidutsläpp. Inom ramen för EU:s andel av de internationellt överenskomna utsläppsminskningarna har Sverige ett utrymme att öka sina utsläpp 4 % i förhållande till 1990 års nivå, men den svenska Klimatpropositionen anger att utsläppen i stället skall minskas med 4 %. Kopplat till Kyotoprotokollet föreslås även olika s.k. flexibla mekanismer för att åstadkomma dessa utsläppsreduktioner. Den mest kända av dessa mekanismer är handel med koldioxidutsläppsrätter; handel som kan ske på såväl nationell som internationell nivå.

Ett stort initialt problem vid utformning av ett handelssystem, oavsett nivå, är hur utsläppsrätterna skall fördelas mellan aktörerna på den nya marknad som skall skapas. Ett annat problem är att de som i praktiken skall delta i ett handelssystem för koldioxidutsläpp och därigenom förverkliga klimatpolitiken, dvs. de enskilda företagen, inte vet vad som väntar dem. Hittills gjorda utredningar om potentiella effekter av ett svenskt handelssystem har framförallt fokuserat på makroekonomiska och politiska effekter, men för att svenska företag, som hittills varit väldigt passiva i frågan om koldioxidhandel, skall bli mer aktiva krävs även bättre kunskap om de olika effekterna av ett handelssystem på mikronivå. Hur kommer de som enskilt företag att påverkas?

Uppgift:
Detta examensarbete (20 p) syftar till att ta fram kunskap om hur enskilda företags strategier och kostnader påverkas av ett svenskt handelssystem för koldioxid. Med strategier menas inverkan på investeringsbelsut, företagsförvärv, nedläggningar, konkurrenssituation etc. Med kostnader avses den påverkan som handeln får på företagets ekonomiska resultat: Skall koldioxidhandel ses som en operativ kostnad eller som en investering? Av särskilt intresse är att analysera hur olika modeller för den initiala fördelningen av utsläppsrätter påverkar företagen. Det övergripande syftet är att ge kunskap som kan göra svenska företag mer beredda då ett svenskt handelssystem blir en verklighet. Arbetet skall även ge underlag för policyrekommendationer för det fortsatta arbetet att utforma ett svenskt handelssystem.

Vid sidan om att beskriva de olika systemen för koldioxidhandel i Storbritannien, Nederländerna och EU, samt att ta fram underlag och erfarenheter för de företagsinterna handelssystem som redan opererar (t.ex. BP), kommer arbetet inriktas mot att analysera alternativa scenarier för ett (1) enskilt företag. För detta skall även en simuleringsmodell för analys av ekonomiska effekter på företagsnivå utvecklas. Studien kommer genomföras på mikronivå, dvs. på företagsnivå, och baseras på ett konkret fall (prel. SSAB, stålindustri).

Examensarbetet, som lämpar sig väl för studenter med kunskaper om och intresse för klimatfrågor, ekonomi och modellering, kommer att utföras på KTH, Avd. för Industriellt miljöskydd, i samarbete med DeBaker AB.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.