Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-27

Materialkarakterisering av gjutslagger avseende värmetransportsegenskaper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid stränggjutning av stål används gjutpulver som fyller ett antal funktioner: minskar friktionen mellan stelnat stålskal och kokill, isolerar stålytan och förhindrar reoxidation, absorberar slagger samt dämpar värmeflödet från stål till den vattenkylda kokillen. Värmeöverföringen i gjutpulverslaggen har stor betydelse för ytkvaliteten hos sprickkänsliga stålsorter varför kunskap om denna samt hur den kan styras är av stor vikt. Av detta skäl har metoder för att kartlägga värmeöverföringen i gjutslagger nyligen utvecklats på IM.

Mål: Att med användande av IM:s metoder för bestämning av värmetransport kartlägga denna för ett antal kommersiella gjutpulver vilka kommer att användas vid försöksverksamhet inom projekt Ökad produktivitet inom Jernkontorets forskning.

Tillvägagångssätt: Efter en inledande litteraturgenomgång görs praktiska studier på ett antal kommersiella gjutpulver där värmetransport bestäms dels med den s.k. varmtrådsmetoden, dels med den s.k. kopparcylindermetoden. Bestämningarna kompletteras med metallografiska studier för att klarlägga gjutslaggens kristallisationsgrad dels av laboratorieprovat försöksmaterial dels med provmaterial från kokill från de stränggjutande stålverk som kommer att delta i försöksverksamheten inom Jernkontorets forskning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.