Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-13

Naturvårdplan med flora och fauna inventering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vaxholms Stad ska skriva en ny översiktsplan. Inför arbetet med den är det viktigt att alla naturintressen är definierade. Flora och fauna som kräver särskild hänsyn är sammanställd i en naturvårdsplan. Den nuvarande naturvårdsplanen från år 1986 behöver uppdateras.

Syftet med en naturvårdsplan är att den ska utgöra ett underlag för:
- planering, så att hänsyn kan tas till naturvårdens behov och intressen i ett så tidigt skede som möjligt. Aktuellt är att uppmärksamma naturvården i den översiktsplan som kommer att skrivas.
- ställningstagande i enskilda ärenden rörande förslag till förändringar i användandet av mark och vatten.
- förslag till skötsel och vård av värdefulla naturområden.
- information till allmänheten.

Arbetet innefattar:
Inventering av de i naturvårdsplanens definierade områdena av naturintresse, översikt över nya områden eller arter som kräver särskild hänsyn och sammanställning av uppkommen information.

Arbetet kan utföras av ett flertal studenter beroende på omfattning av examensarbeten. Sammanställningen kan göras gemensamt eller enskilt för varje område.

Studenten bör vara väl insatt i naturvård och ska ha läst artkunskap för flora och fauna. En handledare på universitetet/högskolan
krävs.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.