Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-25

Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I och med en ökad globalisering ökar komplexiteten för var i världen olika miljöpåverkan uppstår för en producerad vara. Som företag är det många gånger positivt att utreda påverkan av produktkedjan i den egna organisationen. Både för att kunna förbättra och på så sätt effektivisera det egna arbetet och för att kunna vara konkurrenskraftig på en föränderlig marknad.

Water footprint och Ecological footprint är två verktyg som tar fasta på att bedöma den en sammanlagd påverkan dess konsekvenser av att tillverka en vara. Water footprint har tagits fram för att bedöma den vattenanvändning som åtgår för att producera en vara. Mest uppmärksamhet har denna bedömningsverktyg fått gällande livsmedelsproduktion, där basråvaror kan jämföras utifrån dess vattenanvändning. Exempelvis innebär produktionen av 1kg ris en användning av 3 000 l vatten; 1 liter mjölk en användning av 1 000 liter vatten och 1 kg nötkött en användning av hela 16 000 liter vatten.

Problemställning
Det finns idag ett stort behov av att ur ett företagsperspektiv bedöma dess holistiska miljöpåverkan då verksamheter i vår globaliserade värld åstadkommer en oöverblickbar påverkan, utspridd över olika kontinenter. Ett fåtal verktyg kan göra denna typ av bedömning och bedömningen förknippas även med både svårigheter och svagheter.

Syfte
Studiens syfte är att i ett holistiskt perspektiv utreda ett företags vattenanvändning och konsekvenserna av vattenanvändningen, samt att klarlägga styrkor och svagheter med verktyget

Målet med studien är att se hur en water footprint kan utvecklas för att passa olika typer av företag/varor.

Metod och utförande
Den metod som tillämpas är Water footprint. Examensarbetet utförs i samverkan mellan livsmedelsföretag, KTH och Ecoloop.

Följande moment ingår
- Beskrivning av water footprint
- Beskrivning av en varas väg för gällande företag
- Beräkning av vattenanvändning och bedömning av påverkan
- Analys av kritiska frågeställningar kring metodiken


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.