Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-28

Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Avdelningen Energi- och systemteknik arbetar både inom Scania samt mot andra kunder med energieffektiviseringar. Det finns idag ett tiotal anställda där ett flertal har en bakgrund från KTH:s institution för energiteknik.
Med ökat fokus på klimatfrågor och energiprishöjningar står Scania, liksom övriga industrier i Sverige, inför stora utmaningar att optimera sin energianvändning.
Ett område med stor potential att spara energi på är genom att ta tillvara på industriell spillvärme. I dagsläget är de utredda potentialerna för översiktliga och behov finns för att öka kunskapen om att industriellt nyttja spillvärme. Idag används s.k. sekundärvärme i ett gemensamt nät på Scanias norra område. Sekundärvärme är en mix av spill- och fjärrvärme. Det finns däremot fler spillvärmekällor med lägre temperaturer som idag inte utnyttjas.

Uppdragsbeskrivning
Problematiken med den outnyttjade spillvärmen är att den har en klart lägre temperatur än sekundärvärmen, varför nuvarande system rakt av inte kan nyttja denna spillvärme.
Syftet är att erhålla kunskap om hur ett långsiktigt arbete bör ske för att vid framtida ny- och ombyggnationer nyttja tillgängliga värmekällor på bästa sätt. Kan det vara att anpassa nya system till lägsta tillgängliga temperatur, eller är det i praktiken inte möjligt att arbeta med så pass låga temperaturer? För att kunna besvara dessa frågor behöver områdets nuläge kartläggas; vilka spillvärmekällor finns idag och var kan avsättning för dessa ske? Vilka effekter och temperaturnivåer handlar det om?

Mål
Att genomföra en ordentlig kartläggning över norra områdets spillvärmesituation – sett till både spillvärmekällor och var avsättning för dessa kan ske. Långsiktigt är målet att, mha detta arbete, kunna ge förslag på hur man bör arbeta för att nyttja tillgängliga värmekällor på bästa sätt.

Förutsättningar
Kompetens finns att tillgå inom DynaMate, främst på avdelningen Energi- och systemteknik. Dessutom finns examensarbetet ”Lågtemperaturlösningar – samt energitekniska åtgärdsförslag utifrån Scanias byggnad 64” att tillgå.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.