Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-02

Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Är du intresserad av miljöpåverkan från livsmedelsproduktion?

För att kunna jämföra miljöpåverkan från olika livsmedel och andra jordbruksprodukter har trenden under senare år i allt större utsträckning gått mot att kvantifiera miljöbelastningen per produkt. Forskare och industrin använder sig av så kallad livscykelanalys (LCA), i vilken man beräknar en produkts miljöbelastning under hela dess livscykel, från det att marken bereds till dess att varan finns tillgänglig på butikshyllan eller på konsumentens tallrik.

Potatis har visat sig vara ett livsmedel som producerar relativt låga utsläpp av GHG per kg produkt. Potatisen framställs dock ofta som en värstinggröda ur miljösynpunkt, eftersom potatis är den mest besprutade jordbruksgrödan i Sverige. När det gäller att kvantitativt bedöma påverkan av användningen av växtskyddsmedel uppges detta ofta som mängd aktiv substans i majoriteten av svenska livscykelanalyser. Ingen hänsyn tas således till vilken typ av bekämpningsmedel som används eller hur känsligt området är i vilket det sprids. Är potatisen egentligen en ”värsting” om man tar hänsyn till vilka typer av bekämpningsmedel som används, mark och klimatförhållanden och inte endast tittar på antalet bekämpningstillfällen och mängd aktiv substans?

Syftet med detta examensarbete är att utreda möjligheterna till ett förfinat system för bedömning av eko-toxicitet i livscykelanalys för svenska förhållanden, samt att testa detta system på exempelgrödan potatis.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.