Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-22

Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker kontakt med lärarstudenter som är intresserade av att skriva sin uppsats i form av en utvärdering av praon/praktiken. Uppdragets syfte är att belysa och fördjupa kunskapen om hur väl undervisningsdelen fungerar i praktiken/praon. Ju fler stadsdelar som genomför uppdraget desto bredare underlag finns för analys inför framtiden.

Bakgrund:
Praon och dess förutsättningar har i grunden förändrats. Arbetsplatserna har blivit mer och mer datoriserade. Ungdomarna har i takt med svårigheter att centralt anskaffa praoplatser fått ta fram egna platser.
Det är inte heller så att praoplatsen i någon större omfattning utgör plats för framtidens yrkesval.

Arbetslivsfrågor och livskunskap har mer och mer kommit i fokus genom läroplanen där Syv:s roll som studie- och yrkesvägledning har utgjort en komplettering till den ”vanliga” undervisningen.

Allmänna råden kring studie- och yrkesvägledning har nyligen kommit (ht 2009) och de ger vägledning vad gäller tänkandet. Kommunfullmäktige i Göteborgs stad beslutade 2003 om en översyn av organisationen för studie- och yrkesvägledningen samt organisationen av skola-arbetslivskontakter inom grundskolan.

Utifrån Läroplan/styrdokument har rektor ett särskilt ansvar för att studie- och yrkesorienteringen blir ett uppdrag för hela skolan, där rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare samt skolans övriga personal tillsammans ger eleven goda förutsättningar för att kunna fatta väl underbyggda studie- och yrkesval.

Läraren, å sin sida, bör i sin undervisning bidra till att utveckla elevens kunskaper om arbetslivet och ta tillvara elevernas erfarenheter. Läraren har ett huvudansvar för arbetslivsfrågorna enligt läroplanen. Syv:s roll är kompletterande och stödjande


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.