Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-15

pH-mätning i vommen för friskare kor och bättre produktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Subklinisk vomacidos anses vanligt förekommande hos mjölkkor och innebär att pH i vommen understiger en kritisk gräns under längre perioder av dygnet. Subklinisk vomacidos har negativ inverkan på såväl djurhälsa som produktion och anses bl.a. förknippat med försämrad aptit, försämrat hull, fetthaltsdepression och klövproblem hos mjölkkor. Orsakerna till vomacidos kan vara obalanser i fodrets sammansättning, med alltför hög kraftfoderandel och låg fiberandel, samt undermåliga utfodringsrutiner.

Genom att mäta pH kontinuerligt i vommen skulle man kunna upptäcka tendenser till vomacidos i tidigt skede och kunna avstyra problemet innan djurhälsan och produktionen påverkats negativt. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera en metod för pH-mätning som skulle kunna användas för att övervaka pH i vommen hos enskilda djur. Projektet innefattar studier in-vitro, d.v.s. i provrör med vomvätska, samt in vivo, med vomfistulerade kor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.