Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-29

Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
En utmaning för Sveriges kommuner är att lösa frågan om vattenförsörjning och avloppshantering för bebyggelse utanför tätorterna. Typiska problem är brist på bra vatten och undermålig avloppsrening som bidrar till övergödning. Många fastigheter finns i fritidshusområden som håller på att omvandlas till permanent bebyggelse (så kallade omvandlingsområden). Företagen CIT Urban Water Management AB (nedan kallat Urban Water) och Ecoloop AB har utvecklat ett verktyg för val av VA-system i omvandlingsområden, kallad VeVa (Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA i omvandlingsområden). Med VeVa kan miljöpåverkan och kostnader beräknas för olika typer av VA-system inom kategorierna central anslutning, gemensamhetssystem och enskilda system (fastighet har eget VA-system). VeVa har fram tills nu tillämpats i ett tiotal kommuner och nya tillämpningar är planerade för hösten 2010.

Problembeskrivning
Till VeVa hör en databas med litteraturvärden och andra nyckeltal. Dagens version innehåller relativt få data avseende gemensamhetslösningar för avloppshantering. Syftet med detta examensarbete är att göra en datainsamling från litteratur, kommuner, samfälligheter och teknikleverantörer för att utöka VeVa-databasen angående gemensamhetsanläggningar. I examensarbetet ingår även att göra en fallstudie med VeVa för ett omvandlingsområde i Stockholmsområdet.

Förutsättningar
Omfattningen är 30 hp och arbetet utförs under höstterminen 2010. Du bör gå en civilingenjörsutbildning, masterutbildning, naturresursprogram, miljövetare eller dyl, gärna med inriktning mot miljö, energi, vatten eller liknande.
Examensarbetet utförs på Urban Waters och Ecoloops kontor på Mosebacke Torg i Stockholm. Samarbetspartners är Kunskapscentrum Små Avlopp.

Ansökan skickas snarast till Erik Kärrman, [email protected] och ska innehålla:
- CV
- kursutdrag


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.