Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-18

Allmänningar - en ekonomisk analys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Allmänningar
- Oftast tillskrivs ägarandelar inte något värde vid fastighetsköp/försäljning utan följer med vid sidan om
- Man kan inte belåna fastigeten på allmänningsandelarnas värde då de inte är någon handelbar vara utanför fastighetsägarbytet
- Allmänningen innebär solidariskt ansvar för ägarna
- Det går inte att avyttra sina andelar fritt
- För en upplösning av allmänningen måste samtliga medlemmar säga ja dvs. det blir praktiskt omöjligt i stora ägarkonstallationer.

Då värdena är störst i skog är jag främst intresserad av denna i den här genomgången men även de andra allmänningarna kan nämnas.

Jag vill få svar på följande:
1. Beräkna på 5 allmänningar (skog) den procentuella avkastningen till medlemmarna samt jämför den med professionellt beräknade siffror på motsvarande fastighet i privat hand
2. Hur skulle ägarna ställa sig till en marknadsvärdering och ett inlösningstvång från allmänningens sida vid önskan från enskilda delägare? Detta bör tas fram genom intervjuer med några ägare.
3. Hur mycket mark omfattas av allmänningar i Sverige?
4. Gör en grov uppskattning av vilka värden som finns i svenska allmänningar

Var noga med metodiken då frågan är kontroversiell och kan innebära goda publiceringsmöjligheter för exjobbet.

Ägande samfällighet (hämtat från Wikipedia)
Till skillnad från fastigheter, som ägs av antingen juridiska eller fysiska personer, så ägs samfälligheter av de fastigheter som har del i samfälligheten. Storleken av andelen bestäms vanligtvis vid bildandet av samfälligheten. Andelen utgör en integrerad del av delägarfastigheten och följer med fastigheten vid försäljning eller annan ägaröverlåtelse. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett obegränsat och solidariskt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.