Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-08

Analys av laser- och bilddata

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

FORAN Remote Sensing AB är ett högteknologiskt och dynamiskt företag som utvecklar och säljer tjänster och produkter inom avancerad analys och förädling av data från flygburna sensorer, särskild laserskanningsdata och hyperspektrala bilder. Bland innovationerna finns FORAN SingleTree® Laser Method som är en egenutvecklad metod kartläggning av enskilda träd. Användarna finns idag främst inom skogsnäringen, bland kraftbolag (kraftledningsgator), bland kommuner (stadsmiljöer) osv.

Intresset för laserskanning växer idag bl a sedan Lantmäteriet (www.lantmateriet.se) har fått i uppgift av regeringen att utveckla en ny markhöjdmodell för Sverige och valt att använda flygburen laserskanning. Det projektet påbörjades hösten 2009 och laserdata börjar nu finnas tillgängligt för olika delar av landet. Dessa data också användas för andra tillämpningar och intresset för detta ökar. FORAN Remote Sensing AB har god kunskap om användning av denna typ av data och har också varit involverad som expertstöd åt Lantmäteriet deras projekt.

För dig som är kreativ, självgående och intresserad av signal- och bildbehandling och/eller (distribuerad) hantering och bearbetning av mycket stora dataset (TB) har vi flera utmanande problemställningar inom analys av laser och bilddata som kan formuleras till intressanta examensarbeten.

Företaget

FORAN Remote Sensing AB (www.foranrs.se) är ett högteknologiskt och dynamiskt företag lokaliserat i Mjärdevi Science park i Linköping. Företaget ingår i FORAN-gruppen (www.forangroup.com) och svarar för gruppens samlade kompetens inom fjärranalys med fokus på avancerad analys av laser- och bilddata.

Teknologin som utvecklas i FORAN Remote Sensing AB har sina rötter i en mångårig forsknings- och utvecklingsverksamhet vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), institutionen för Lasersystem samt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), avdelningen för fjärranalys. Företaget deltar också idag aktivt i flera olika forskningsprojekt, t ex i samverkan med Skogforsk och flera universitet och forskningsinstitut i inom EU (EUs 7:de ramprogram). Detta bidrar till en hög tekniknivå och innovationsgrad inom företaget.

Innehåll

För närvarande pågår vidareutveckling av analysmetoder med inriktning mot ökad precision och breddning mot fler tillämpningsområden. I det arbetet är det intressant att studera och utvärdera olika angreppsätt och utreda möjligheterna att öka förmågan att särskilja mellan fler typer av objekt, förbättra noggrannheten för respektive objekttyp, osv. Det är också intressant att undersöka i vilken utsträckning analysen kan automatiseras med bibehållna krav på noggrannhet och beräkningseffektivitet.

Ramarna för ett examensarbete är flexibla men bör omfatta studie, implementering och utvärdering någon eller några metoder för avancerad analys av sensordata. Val av problem och lösningsmetod(er) samt måltillämpning kan diskuteras, flera olika uppslag finns, t ex segmentering och/eller klassificering av laserdata i syfte att detektera och särskilja specifika egenskaper och objekt såsom markyta (topografi), vegetationstyper, byggnader, kraftledningar, fordon, vägar, broar, osv.

Från 2007 och framåt har FORAN-gruppen genomfört datainsamling med nämnda sensortyper över ett antal olika områden. För vissa delområden finns också fältdata tillgängligt. Vidare finns nu också data från Lantmäteriets nationella laserskanning. De metoder som utvecklas ska implementeras, testas och utvärderas med något av dessa dataset.

Arbetet kan utformas och avgränsas till att passa en eller två personer.

Lämpliga Förkunskaper: Goda teoretiska (och gärna praktiska) kunskaper/studieresultat inom relevanta områden som t ex data- och bildanalys, signalbehandling, programmering, matematisk statistik.
Examenskategori: Civilingenjör D, Y, E eller motsvarande, alternativt matematiker eller jägmästare med inriktning mot fjärranalys
Kontaktpersoner: Ulf Söderman tel: 073-5521046, email : ulf.soderman AT foranrs.se,
Simon Ahlberg, tel: 073-5521859, email : simon.ahlberg AT foranrs.se
Antal studenter: 1-2
Startdatum: Efter överenskommelse  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.