Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-19

Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.Avdelningen Logistics, division Aircraft Services, omfattar ca 80 medarbetare fördelat på 5 områden. Inom avdelningen jobbar vi bl.a. med kundsupport, logistik kring apparatreparationer, inköp, planering och lagerverksamhet för civila och militära flygplan

Cirka en tredjedel av lagervärdet i det Kommersiella Flygplansprogrammet inom Saab Support and Services, division Aircraft Services är kopplat till vårt apparatutbytesprogram (Part Exchange Program, PEP). Detta lagervärde har stor påverkan på divisionens finansiella situation och det finns ett stort behov att bättre förstå sambanden mellan de ekonomiska och operativa aktiviteterna.

Din roll
Inom området Repair Management jobbar vi bl.a. med en apparatpool för att förse Saab 340 och Saab 2000 kunder med utbytesenheter när de får behov på grund av felutfall i flygplan. Poolen ägs av Saab och de kunder som är anslutna till detta apparatutbytesprogram (Part Exchange Program, PEP) betalar en avgift baserad på antal flygplan och hur mycket de flyger. I gengäld slipper kunden anskaffa en stor egen reservapparatspool utan kan förlita sig på PEP vid behov.

Att driva detta apparatutbytesprogram kräver dock ett stort antal utbytesenheter i poolen. Värdet på denna pool är ca en tredjedel av det totala lagervärdet inom vårt kommersiella flygplansprogram och har stor påverkan på divisionens finansiella situation. Vi jobbar kontinuerligt med optimering av antalet apparater i poolen och påverkansfaktorer är då t.ex. felutfallsfrekvens, omloppstider för apparater när de repareras. Vi gör reparationer både i vår egen Saabverkstad och hos externa leverantörer

Syftet med examensarbetet är att få en bättre förståelse för kopplingarna mellan de ekonomiska och operativa påverkansfaktorerna för att driva detta apparatutbytesprogram. Arbetet omfattas av:

- Identifiering av parametrar som påverkar kostnaden (arbetstimmar, lagervärde etc.) i förhållande till omloppstiden (Turn Around Time, TAT) vid apparatreparationer.

- Identifiera kostnadsdrivarna

- Identifiera om apparaterna i lagret skall delas in i grupper och hanteras olika baserat på apparaternas olika karaktäristik.

- Bygga en modell som skall fungera som stöd i beslutsprocessen kring PEP lagret och hur vi jobbar med våra leverantörer. Modellen skall visa PEP lagervärde som en funktion av TAT.

- Förutom ovanstående skall examensarbetet naturligtvis också innehålla litteraturstudier, muntlig presentation samt skriftlig slutrapport.

Dina kvalifikationer
Du/ni är i slutet på din civilingenjörsutbildning med inriktning på logistik och skall påbörja ditt 30 hp examensarbete. Önskvärt att du/ni har fördjupade kunskaper inom materielflöden, lagerstyrning och logistiska verktyg och modeller.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.