Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

Samhällsekonomisk analys av klimatanpassning för vägar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort
Kan diskuteras

Syfte
Trafikverket har behov att utreda konsekvenserna av större störningar som en följd av framförallt höga flöden samt ras och skred i syfte att utarbeta en samhällsekonomisk modell/metodik för om proaktiva åtgärder för att förhindra denna typ av störningar ska utföras. Det förväntade resultatet från examensarbetet är att relevanta variabler som påverkar kostnadssambanden och trafikanteffekter (nyttor) och dess samband är identifierade och analyserade.

Bakgrund
Vinterförhållandena 2009/2010 var speciell stor del av norra halvklotet. I Sverige blev Region Nord blev hårdast drabbat, där 64 vägar blev avspolade och en rörbro och ca 40 personer blev isolerade under 1 till 3 dygn. Under några veckors tid var dessa vägar ej farbara vilket ställde till med problem för både trafikanter och väghållare. Någon samhällsekonomisk analys för detta har dock inte gjorts. Trafikverkets direkta merkostnader för dessa skador har särredovisats och kostnaderna är beräknade till ca 75 milj. kr.

Arbetets innehåll
För att kunna använda sig av erfarenheterna av händelserna i region Nord, och använda den kunskapen för att prioritera om åtgärder ska vidtas, och i så fall vilka åtgärder som ska utföras, samt var vi har behov av att följa upp, har vi följande förslag till frågeställningar för analysen:

Kostnadsanalys: vad består kostnaderna av?
Indirekta kostnader, kostnader för längre resvägar, ej genomförda leveranser mm
Vilka förebyggande åtgärder hade gjorts och kostnaderna för dessa?
Jämföra kostnader för att åtgärda inträffade skador med kostnader för förebyggandeåtgärder
Samhällsekonomiska kostnader för något riskobjekt där projekt kostnaderna är framtagna.

Metod
Se Innehåll

Kontaktperson
Kenneth Natanaelsson

Tfn: 044-195021
E-post: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.