Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-19

Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

För att bedöma ett livsmedels säkerhet och även hållbarhetstid studerar man bakteriers tillväxtbeteende i det aktuella livsmedlet. Hållbarhetstiden påverkas både av bakteriens tillväxt och lag-fas. Tillväxten är beroende av livsmedlets inneboende faktorer såsom pH, Aw, salthalt, tillgång på näring mm. Det är mindre känt vad som påverkar lagfasen.

Lag-fasen är den tid då bakterien anpassar sig till den nya miljön dvs. innan dess att den börjar växa och föröka sig. Innan bakterien hamnar i livsmedlet kan den komma från miljöer med helt andra tillväxtbetingelser än de som livsmedlet erbjuder. Bakterien kan tidigare ha befunnit sig i en torr miljö (med låg aw), låg eller hög temperatur, lågt eller högt pH, den kan ha suttit fast på en yta såsom i en biofilm i ett rör mm. Dessa faktorer kommer alla vara avgörande för hur lång lag-fas bakterien har och kommer således ha effekt på livsmedlets hållbarhet.

En bakterie som är av vikt för Ready-To-Eat livsmedels hållbarhet (t.ex. chark och fiskprodukter) är Listeria monocytogenes. Antalet fall av listeriosis, en allvarlig sjukdom orsakad av L. monocytogenes, ökar i Sverige. L. monocytogenes kan t.ex. spridas via biofilmer och situationen förvärras av att den tillväxer bra vid låga temperaturer.

I detta examensarbete kommer lag-fas och genutryck (m.h.a. Q-PCR) för L. monocytogenes som en effekt av olika nivåer av stress att studeras. Arbetet kommer öka kunskapen om betydelsen av bakteriens förhistoria för dess tillväxtbeteende i livsmedlet och således dess effekt på livsmedlets hållbarhet och säkerhet.

Arbetet är självständigt och kommer innehålla litteraturstudier, försöksplanering och laborativt arbete. Examensarbetet beräknas utföras under hösten 2011 på SIK i Göteborg.

Lämplig bakgrund är utbildning inom naturvetenskap/teknik med inriktning mot mikrobiologi, bioteknik eller motsvarande.

För mer information kontakta:
Maria Lövenklev, telefon: 010-516 66 46, e-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.