Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-27

Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Det finns mycket förorenat sediment i Östersjön som kan behöva flyttas bland annat för att fartyg ska kunna passera. De förorenade massorna kan hanteras på olika sätt, bland annat genom att lägga det på deponi på land, kapsla in det på havsbotten eller stabilisera/solidifieria massorna (s/s-metod) . Inom EU projektet SMOCS (Sustainable Management Of Contaminated Sediment) samarbetar flera länder kring Östersjön för att förbättra hanteringen av förorenat sediment och göra det lättare för hamnar att fatta rätt beslut som är mer hållbart i längden. Projektet pågår mellan år 2010-2012. Inom en av de ingående arbetsgrupperna vill man bedöma de olika hanteringsmetoderna men speciellt fokus ligger på s/s-metoden.

Uppgift:
Examensarbetets mål är utföra en livscykelanalys (LCA) på s/s-metoden för att hitta var i en sådan hanteringsprocess den större miljöpåverkan ligger. s/s-metoden innebär att sedimentet mixas med kemikalier och härdas. Resultatet blir en fast massa som kan användas som grund för exempelvis ett nytt kajområde. Genom metoden nyttiggörs det förorenade sedimentet samtidigt som föroreningarna binds hårt till materialet. Metoden kan utföras på olika sätt med exempelvis olika kemikalier i olika mängder. Examensarbetet innefattar att samla in data, utföra LCA analysen och ta fram förslag på var i processen förbättringar kan göras. Datainsamlingen genomförs genom litteraturstudie men framförallt genom kontakter med branschen.

Projektet handleds huvudsakligen på SGI (Göteborg) i samverkan med Ecoloop (Stodckholm). Ytterligare ett examensarbete kommer att utföras parallellt inom denna SMOCS arbetsgrupp. Examensarbetarna och handledarna kommer att ha ca tre gemensamma träffar under terminen (i Göteborg, Stockholm eller Luleå (resa betalas av projektet)) för att få stöd av varandra och diskutera sina arbeten.

Arbetet kommer direkt till nytta i projektet och examensarbetarna erbjuds möjlighet att efter färdigställt arbete delta i workshops inom projektet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.