Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-27

Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vill du att ditt examensarbete ska vara ett miljörelaterat projekt där dina resultat är efterfrågade och där du har möjligheter att knyta värdefulla kontakter? Som examensarbetare på Ecoloop får du möjlighet att pröva på hur det är att jobba i en kreativ konsultmiljö med aktuella frågor inom uthållig samhällsbyggnad.

Bakgrund:
Det finns en hel del förorenade sediment i Östersjön som kan behöva muddras, både av miljöskäl och för att fartyg ska kunna passera. De förorenade massorna kan hanteras på olika sätt, bland annat genom att lägga det på deponi på land, kapsla in det på havsbotten eller stabilisera/solidifieria massorna (s/s-metod) . Inom EU projektet SMOCS (Sustainable Management Of Contaminated Sediment) samarbetar flera länder kring Östersjön för att förbättra hanteringen av förorenade sediment och göra det lättare för hamnar att fatta rätt beslut som är mer hållbart i längden. Vad som är fördelaktigt för den enskilda hamnen är dock inte alltid bäst ur ett nationellt perspektiv. En hel del studier har genomförts inom SMOCS för att ge stöd åt beslut för enskilda hamnar. Nu är dock en fråga som återstår hur man ur ett nationellt perspektiv ska förhålla sig till sedimenthanteringen och vad olika framtida scenarios får för betydelse.

Syfte:
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur stor roll hanteringen av förorenade muddermassor spelar ur ett nationellt perspektiv när det gäller framför allt användning av resurser och utsläpp av växthusgaser. För att kunna göra detta behöver en
generell modell för livscykelanalys av sedimenthantering utvecklas.

Genomförande:
Examensarbetet genomförs på företaget Ecoloop och i nära samarbete med SGI.
Arbetet genomförs i etapperna problemformulering, inventering och teori, analys och utvärdering, slutsatser och diskussion. I arbetet ingår att utifrån intervjuer och tidigare studier identifiera sådana parametrar som är generella (dvs samma för alla hamnar i Sverige) och de som är fallspecifika. En sammanställning över möjliga muddringsprojekt och trolig utveckling behöver också göras. Examensarbetet innebär goda möjligheter att samverka och knyta kontakter både inom SMOCS och externt. Exempelvis planeras en workshop i höst där framtida troliga scenarion kommer att diskuteras och där utgör detta examensarbete en viktig del.

Ytterligare ett examensarbete kommer också att utföras parallellt med detta arbete inom SMOCS med handledning framför allt från SGI. Examensarbetarna och handledarna kommer att ha ca tre gemensamma träffar under terminen (i Göteborg, Stockholm eller Luleå (resa betalas av projektet) för att få stöd av varandra och diskutera sina arbeten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.