Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-08-12

VA i omvandlingsområden - Vilken strategi är hållbar för Östersjön? Fallstudie i Sverige och i Estland

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Att lösa vattenförsörjning och avloppshantering för omvandlingsområden är en utmaning för Sveriges kommuner. Omvandlingsområden är fritidshusområden som håller på att omvandlas till permanent bebyggelse. Typiska problem är brist på bra vatten och undermålig avloppsrening som bidrar till övergödning i bl a Östersjön. Samma problem finns även på andra sidan Östersjön exempelvis i Estland. Ett projekt har initierats av CIT Urban Water Management AB (Urban Water) som tillsammans med tre svenska kommuner och tre estniska kommuner kommer starta ett nätverk där dessa frågor diskuteras. Med hjälp av verktyget VeVa (Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA i omvandlingsområden) kommer ett holistiskt synsätt appliceras på problemet med VA i omvandlingsområden i båda länderna. Med VeVa kan miljöpåverkan och kostnader beräknas för olika typer av VA-system inom kategorierna central anslutning, gemensamhetssystem och enskilda system (fastighet har eget VA-system).

Problembeskrivning
Syftet med detta examensarbete är att identifiera frågeställningar med avseende på omvandlings-områden i Sverige och Estland samt översätta och anpassa VeVa för att kunna appliceras inte bara i svenska omvandlingsområden utan även i estniska omvandlingsområden. I examensarbetet ingår även att göra en fallstudie med VeVa för ett omvandlingsområde i 1-2 av de deltagande kommunerna.

Förutsättningar
Omfattningen är 30 hp och arbetet utförs under höstterminen 2011. Du bör gå en civilingenjörsutbildning, masterutbildning, naturresursprogram, miljövetare eller dyl, gärna med inriktning mot miljö, energi, vatten eller liknande. Kan du tala estniska är det en fördel.

Examensarbetet utförs på Urban Waters i Stockholm. Samarbetspartners är de tre svenska kommunerna: Gotland, Oskarshamn och Norrtälje samt de tre estniska kommunerna: Hiiumaa Puhalepa, Hiiumaa Käina och Saaremaa Kaarma.

Ansökan skickas snarast till Jennifer McConville, [email protected] och ska innehålla:
- CV
- kursutdrag

Kontaktperson:
Jennifer McConville, projektledare

CIT Urban Water Management AB
Tel: 072-727 61 34
Email: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.