Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-05

Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Genom åren har de pedagogiska nämnderna inom staden antagit en lång rad av olika typer av policydokument, till exempel handlingsplaner och riktlinjer. Nämnderna har under årens lopp byt namn ett antal gånger, idag heter nämnderna barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Dessa omorganiseringar har skapat en osäkerhet om vad som har antagits och vad det idag är som gäller.

Från politiskt håll har det framkommit önskemål om att dessa borde sammanställas och redovisas för de båda nämnderna. Även från tjänstemanna håll finns det en önskan att få en bättre översikt om vad nämnderna har antagit för riktlinjer och policies.

Vi söker nu en student som i sitt exjobb vill göra en sammanställning och utvärdering av antagna policies. Frågeställningarna som vi tillsammans med studenten arbetar fram kan utgå från processen att ta fram handlingar (riktlinjer, handlingsplaner osv). Mer specifika frågeställningar skulle kunna vara:

- Vilken roll spelar de olika handlingarna i styrprocessen?
- Var befinner de sig i en hierarki i förhållande till andra styrprocesser? Till exempel budget?

Det empiriska materialet finns främst att tillgå i kommunens diarier. Registrator och övrig personal kommer att vara bejhjälplig i framtagandet av empiri. Det teoretiska ramverket kan vi ha en dialog om med dig som student och din handledare på universitetet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.