Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-27

Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vill du att ditt examensarbete ska vara ett miljö- och samhällsplanerings relaterat projekt där dina resultat är efterfrågade och där du har möjligheter att knyta värdefulla kontakter? Som examensarbetare på Ecoloop får du möjlighet att pröva på hur det är att jobba i en kreativ och utvecklingsinriktad miljö med aktuella frågor inom uthållig samhällsbyggnad.

Bakgrund:

Urbaniseringen ökar behovet av strategisk hantering av ballast och massor som uppkommer vid, och används för byggnation. Idag används omkring 13 miljoner ton sand, grus och krossat berg per år i Stockholms län och uppskattningsvis 5-6 millioner ton massor uppkommer årligen från bygg- och anläggningsverksamhet. I den senare siffran ingår betong från rivningar.

Transporterna sker till övervägande del med lastbilar och av ekonomiska skäl bör transportavståndet då inte vara längre än ca 30-40 km. Trenden är dock att transportavstånden av massor ökar, dels pga av att täkter hamnar allt längre ut från de centrala delarna av stockholmsregionen där byggaktiviteterna är störst, och dels pga den lokala återanvändningsgraden ofta är låg och massor transporteras till deponier eller upplag för behandling som också förläggs allt längre från de områden där byggandet sker.

Det finns ett nationellt och regionalt mål om att uttaget av naturgrus ska minska. Detta innebär att krossat berg används i allt högre grad. Både bergtäkter och naturgrustäkter orsakar lokala störningar och påverkar bla grundvatten och ger tex bullerstörningar pga utvinningsaktiviteter och transporter. Jämfört med naturgrusutvinning är dock energiåtgången högre för bergtäkter pga av behovet att spränga och krossa. Ett sätt att se det är att naturgrus har ett högre värde som ekosystemtjänst än berg pga av att det redan är förädlat.

En fråga är därför helt enkelt om det kan vara så att vissa naturgrusfyndigheter (tex havssand eller landbaserade fyndigheter i glest befolkade trakter där samhällskonflikterna är små) på längre avstånd från tätorter med stor byggverksamhet kan vara ett bättre alternativ än bergkrossanvändning om det går att ordna logistiskt effektiva transporter.

För att svara på den frågan krävs en kvantitativ och kvalitativ jämförelse av olika material där hänsyn också tas till lokala faktorer och möjligheter till effektiva transporter.

Syfte:
Syftet med detta examensarbete är att jämföra olika ballastmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv (livscykelperspektiv vad gäller kvantitativa och kvalitativa aspekter, tex energiåtgång, naturmiljökonsekvenser och andra samhälleliga konsekvenser). Detta för att öka förståelsen för försörjningssystemen så att rätt parametrar kan används vid strategiska val av försörjningskällor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.