Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-27

Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vill du att ditt examensarbete ska vara ett miljö- och samhällsplanerings relaterat projekt där dina resultat är efterfrågade och där du har möjligheter att knyta värdefulla kontakter? Som examensarbetare på Ecoloop får du möjlighet att pröva på hur det är att jobba i en kreativ och utvecklingsinriktad miljö med aktuella frågor inom uthållig samhällsbyggnad.

Bakgrund:

Kommunala aktörer styrs i sin upphandling av Lagen om offentlig upphandling (LoU) vilken i korthet innebär att alla upphandling ska vara öppen för anbudsgivare från hela Europa och inte får missgynna någon aktör pga dess geografiska belägenhet, Däremot får funktions- och miljökrav ställas under förutsättning att kraven är ställda så att det finns flera leverantörer som kan uppfylla dessa. Lagen syftar till att offentliga aktörer ska dra nytta av konkurrensen på den aktuell marknad enen samtidigt som leverantörerna ska ges möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling.

För privata aktörer finns ingen motsvarande lag men andra lagar kan vara tillämpliga, tex lagstiftning om jäv, oligopol- och kartellbildning och trolöshet mot huvudman. I de flesta fall finns inom privata företag en drivkraft om att genom upphandling minska sina kostnader, dvs att på samma sätt som är intentionen i LoU gynna ökad konkurrenskraft.

Konkurrensverket har konstaterat att små och medelstora företag (SMF ) missgynnas i den offentliga upphandlingen genom att upphandlingar inte utformas på ett sådant sätt att alla företag kan vara med och konkurrera. Det är inte uteslutet att motsvarande också förekommer vid upphandlingar från privata företag.

Det finns också indikationer på att antalet överklaganden av upphandlingar ökat vilket leder till längre ledtider och högre kostnader , ffa i de fall upphandlingar måste göras om.

Inom byggsektorn har kommunen flera roller, dels så är kommunen eller kommunala bolag byggherre för båda anläggningar och byggnader (vägar, allmännyttan, skolor, idrottsanläggningar mm), dels har kommunen ett så kallat ”planmonopol” och äger i många fall också den mark som ska bebyggas som då säljs eller hyrs ut.

Den offentliga sektorn kan genom utformning av sina upphandlingar således dels påverka riskerna för överklaganden, dels påverka konkurrenssituationen genom att missgynna eller öppna upp för SMF att vara med i anbudsgivningar. Ställs krav/funktionskrav på ett sådant sätt att kreativa lösningar uppmuntras, små SMF kan vara hel- eller delleverantör och inte minst, ställs kraven så att antalet överklaganden kan hållas nere till ett minimum?

Också genom sitt agerande i planering och exploatering kan kommuner påverka möjligheterna för SMF att konkurrera om möjligheter att vara byggherre eller byggentreprenör. T ex så kan allt för stora detaljplaner eller markanvisningar omöjliggöra för arkitektkontor att agera byggherre genom att projekten måste göras så stora att kontoret inte har den finansiella möjligheten. Ytterligare en försvårande omständighet kan i detta fall vara bankers och kreditgivares ovana att hantera små byggherrar.

Kommuners och kreditgivares agerande kan också försvåra även för andra bygginitiativ, tex så kallade Byggemenskaper , dvs grupper av enskilda medborgare som slår sig samman för att själv utforma och uppföra sitt boende. Dessa utnyttjar i sin tur oftast mindre företag för byggsamordning och genomförande.

I vilken omfattning kommunerna öppnar upp eller försvårar för små byggföretag genom utformning av upphandling eller planeringsprocesser/markanvisningar behöver kartläggas för att se hur stort problemet är och för att kunna peka på kostnadseffektiva lösningar hur situationen kan förbättras om så anses nödvändigt.

Syfte:
Syftet med detta examensarbete är att göra en kvantitativ bakgrundsbeskrivning samt kvalitativ analys av möjligheter för kommuner att minska risker för upphandlingsbakslag, minska kommunens kostnader och samtidigt gynna SMF genom anpassning av upphandlingsrutiner samt planerings- och markanvisningsförfarande. Om möjligt ska en kvantitativ kostnadsbesparingspotential beräknas för olika typer av förändrat agerande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.