Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-17

Examensarbete i Göteborg: Mobilitet i hållbar stadsutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Mölndal planeras ett nytt kvarter för bostäder och verksamheter, Nya Krokslätt. Kvarteret och dess planering är ett av deltagande projekt inom Delegationen för Hållbara Städer och har mottagit medel för att utveckla kvarteret ur ett hållbarhetsperspektiv.

Husvärden AB som driver projektet är intresserat av att utveckla och fördjupa arbetet inom ett av åtgärdsområden för hållbarhet inom projektet – Hållbar Mobilitet. Syftet är att göra en kunskapssammanställning kring olika åtgärder och hitta sätt att implementera dem i projektet så det är till gagn för boende, verksamma och stadsutvecklingen. Ett av utvärderingskriterierna vid val av åtgärder kommer också att vara potentialen ur ett affärsmässigt perspektiv, det kan till exempel handla om en bedömning av åtgärdernas potential att frigöra mark för användning till annat än p-platser.

Husvärden AB vill undersöka möjligheten att utreda och fördjupa området Hållbar Mobilitet i form av ett examensarbete vid någon av landets högskolor och universitet. Ramböll Sverige AB har delansvar i projektet Nya Krokslätt och kommer vara den part som ansvarar för att leda examensarbetet från projektets sida.

I projektet och till området Hållbar Mobilitet finns en stark koppling till brukarmedverkan för att uppnå målen som satts upp. En av metoderna i examensarbetet bör vara att intervjua brukare i befintliga verksamheter för att inventera transportbehov och frågeställningar som påverkar hur den Hållbara Mobiliteten kan utformas. På sikt kan möjligheten finnas att utnyttja det forum för boendemedverkan som ett av delprojekt ska etablera.Idag finns det möjlighet att miljöcertifiera byggnader. På sikt kommer också möjligheten att miljöcertifiera stadsdelar i Sverige. Husvärden AB har ett intresse av denna typ av certifiering, i första hand BREEAM Communities, och därför är det viktigt att beakta även detta i området Hållbar mobilitet.

Examensarbetet är inte definierat i detalj utan diskussionen om problemformulering, syfte och avgränsning är en viktig del av den utveckling som examensarbetet syftar att medverka till. Examensarbetet kan med fördel bedrivas av två studenter på grund av kunskapsområdets bredd och komplexitet. Projektet kan stötta med resurser för examensarbetets genomförande, som till exempel kontorsplats och kringutrustning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.