Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-12

Modell för omvandling av det ökande antalet operationer till krav på operationsresurser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stockholmsregionen växer och i regionen finns ett växande behov av operationssjukvård. Planeringen och finansieringen av sjukvård omsätter stora belopp och kräver mycket specialkunskap. Att rätt utnyttja befintliga knappa resurser blir därmed kritiskt. Dock saknas det god kunskap om hur ett sjukvårdsuppdrag, i form av ett operationsbehov i en befolkning, översätts till krav på operationsresurser, såsom operationsteam och operationssalar. Samtidigt är tillgången på operationskapacitet idag begränsad. Det blir därför allt viktigare att optimalt planera utnyttjandet av den kritiska operationskapaciteten på regionens operationsavdelningar. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns Sveriges största sammanhållna operationsavdelning. Anestesikliniken ansvarar för operationsresurserna, medan de opererande klinikerna, med sina kirurger, beställer tillgång till operation.

Idag får varje sjukhus en beställning på det antal operationer av olika typer som ska utföras under det närmaste året. Därefter beslutar varje opererande klinik om hur stort deras behov är med avseende på antal operationsteam. Det sammanlagda behovet av operationsresurser från de olika opererande klinikerna är för ett specifikt sjukhus oftast större än tillgängliga resurser på anestesi- och operationsavdelning. För att underlätta optimal fördelning av resurser och ge ökad transparens vore en modell önskvärt för att omvandla operationsbehovet uttryckt som beställning till behov av operationsteam för ett specifikt sjukhus.

Se vår hemsida för uppdaterad information.

www.ctmh.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.