Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-07

Marknadsutveckling för ekolog-konsulter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget
Enetjärn Natur AB – med huvudkontoret i Umeå - är ett av landets ledande ekolog-konsultföretag. Företaget erbjuder kvalificerade konsulttjänster främst i samband med lokalisering av stora anläggningar men också inom skydd och återskapande av natur.

Det visar sig att de biologiska förutsättningarna blir allt viktigare parametrar inför valet av lokalisering av stora anläggningar. Bland företagets viktiga uppdragsgivare finns därför Trafikverket, gruvbolag som LKAB och Boliden och flera stora vindkraftprojektörer. Företaget får också uppdrag från den offentliga naturvården, bl.a. länsstyrelserna. Här handlar uppdragen om frågor kring naturskydd, Natura 2000, artskydd, m.m.

Enetjärn Natur AB har idag 22 anställda, i huvudsak biologer, jägmästare och samhällsplanerare. Periodvis
under barmarks-säsongen ökar antalet med ytterligare personer. Företaget är verksamt över hela landet och har etablerat lokalkontor i Skåne och Uppsala för att möta efterfrågan i södra och mellersta Sverige.

Företagets omsättning har ökat från 4,5 Mkr år 2007 till 18 Mkr år 2011 och är därmed ett av de tre största företagen inom denna nya marknadsnisch.


Om uppsatsuppdraget
Vi önskar en marknadsundersökning som i ett europeiskt perspektiv beskriver nuläge och trender inom marknaden för ekologkonsulter. För närvarande är vi den enda ekologkonsulten i norra Sverige av denna storlek. I övrigt är de flesta ekologkonsulter små firmor med en eller ett par personer, ofta med en stark knytning till ett universitet. I södra Sverige finns en handfull andra företag av vår storlek.
Vi bedömer att marknaden för ekologkonsulter kommer att fortsätta växa i takt med att anspråken på mark ökar, t.ex. genom infrastruktur- och gruvetableringar. Bedömningen är att marknaden idag utgör ca 70-100 Mkr per år men att ökningen är snabb.

Ökade nationella och internationella mål för biologisk mångfald kommer att ge avtryck i att myndigheterna ökar sin ambitionsnivå. EU:s nya strategi för biologisk mångfald inför år 2020 kommer att märkas bl.a. i hur de svenska myndigheterna ger tillstånd till stora projekt. Kommer dessa ökade krav mötas med hjälp av större efterfrågan på ekologkonsulter? Vilka trender kan man se, bland annat om man jämför med länder där trycket på mark - och miljöengagemanget - är mycket större? I Tyskland, Holland och Storbritannien finns flera större ekologkonsulter (t.ex. http://www.buwa.nl/, http://thomsonecology.com/page/home).

Om marknaden fortsätter att växa, kommer det i så fall att ske med fortsatt fristående ekologkonsulter eller kommer denna verksamhetsgren involveras hos de stora tekniska konsulterna? I kontakter med tekniska konsulter (Sweco, WSP, Ramböll, Golder m fl) får vi intrycket att dessa önskar etablera en in- house ekolog-kompetens men att ingen hittills riktigt lyckats. Vi har fått uppgifter om att så delvis skett i Tyskland, där mindre ekologkonsulter köpts upp eller konkurrerats ut av de stora tekniska konsulterna. Stämmer detta? Vilken blir trenden i Sverige?

Vi är mycket intresserade att få hjälp att närmare analysera trenderna för denna relativt nya konsultgrupp. Uppdraget kan genomföras exempelvis som en C- uppsats, D- uppsats eller ett examensarbete inom marknadsföring, entreprenörskap och management.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.