Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-14

Effekt på lustgasutsläppen från kompost och slam av frys-upptiningscykler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Introduktion

Att frys- och upptiningscykler i jordar kan öka utsläppen av N2O är känt. Till exempel har Teepe et al. (2001) observerat en period av förhöjd N2O-produktion i ostörda jordkolonner och en N2O-topp under upptining. Abdalla et al. 2009 har identifierat att de högsta N2O-utsläppen från irländska betesmarksjordar vid låga temperaturer var relaterade till frysnings- och upptiningscykler.

Syftet med detta projekt är att för kompostsubstrat och avloppsslam undersöka påverkan på utsläppen N2O av frys- och upptiningcykler.

Metod

Materialet till försöket kommer från institutionen för energi och teknik (kompost) och från JTI (slam). Materialet kommer att förbehandlas genom kompostering eller lagring. Materialet kommer att inokuleras med respektive kultur för processerna (kompost eller slam) för att påskynda den inledande fasen.
Upplägg

Studenten föreslår ett upplägg för försöket baserat på litteratur som tillhandahålls av handledare kompletterat med litteraur som studenten hittar själv. Upplägget beslutas tillsammans med handledarna som också kommer att vägleda i laborationsarbetet men studenten förväntas göra det mesta arbetet själv.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.