Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-06-29

Internationell miljörätt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Volvo Logistics är en affärsenhet inom Volvokoncernen. Volvo Logistics utformar, hanterar och utvecklar världstäckande kommersiella logistiklösningar för fordons- och flygindustrin. Volvo Logistics har ca 1000 anställda och finns i närheten av kundernas produktionsanläggningar och logistikcentra på ca 40 platser i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Företagets miljöledningssystem är certifierat enligt ISO14001.

Vår operativa verksamhet finns i länderna: Sverige, Belgien, Frankrike, Polen, Storbritannien, USA, Canada, Brasilien, China, Indien, Korea, Ryssland, Japan och Australien. Företagets verksamhet berörs naturligt av miljölagarna i respektive land. Att hålla koll på och följa dessa lagar i olika länder är mycket viktigt samt att se till att laglistorna uppdateras med jämna mellanrum. Detta görs idag av lokala representanter, men överblicken är inte optimal.

Volvo Logistics behöver nu hjälp av en eller två studenter som kan ta fram en översiktlig sammanställning över den miljölagstiftning som berör verksamheten i de länder där företaget är verksamt. Projektet innefattar inte en redogörelse för lagstiftningen på detaljnivå utan innebär snarare en sammanställning som i stora drag beskriver om det över huvudtaget finns en lagstiftning och vad den i så fall säger. Nedan finns en lista över de områden som kan vara intressanta att studera:

- Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- Utsläpp till luft
- Utsläpp till vatten
- Förorenade områden
- Kemiska produkter och biotekniska organismer
- Avfall och producentansvar
- Tillsyn och egenkontroll
- Avgifter, skatter och andra styrmedel
- Brandfarliga och explosiva varor
- Skydd mot olyckor, risk och brand
- Transport av gods/farligt gods
- Fordon och buller
- Energi
- Lokala föreskrifter

Uppgiften kommer att behöva begränsas ytterligare och detta kommer att göras längre fram i samråd med student och handledare från skolan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.