Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-24

Utveckling av egenkontroll markberedning till beslutunderlag förbättringsarbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I föryngringsfasen läggs grunden för det framtida beståndet. Genom förädlat plantmaterial ser vi att tillväxten i de svenska skogarna kan höjas avsevärt och därmed göra oss rustade att möta de krav som ställs på produkter i ett framtida hållbart samhälle. Men för att plantorna ska överleva behöver de gynnsamma betingelser när de sätts ut, vilket gör markberedningen till en mycket viktig åtgärd.

Stora Enso Skog arbetar idag med ett kvalitetssäkringssystem inom markberedning som behöver utvecklas. Idag har vi starkt fokus på att identifiera brister i utförd markberedning och vi vill nu vidareutveckla egenkontrollen så att den tydligare skall bidra till att peka ut lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Det kan handla om att lägga upp riktlinjer för när tänderna i aggregatet skall bytas eller vilka körscheman som bör användas.

Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla egenkontrollen till att bli ett diskussions- och beslutsunderlag för åtgärder för förbättrat markberedningsresultat. I arbetet sätter du dig in i vad ett bra markberedningsresultat är och måste då förstå plantans krav på omgivningen. Du måste också sätta dig in i markberedarens funktioner. Genom arbetet får du en god inblick i vad praktiskt kvalitetssäkringsarbete innebär. Du får också en bra grund att stå på vad gäller hela föryngringsfasen.

Kvalifikationer
Examensarbetet är lämpligt för studerande vid skoglig högskoleutbildning.

Din profil
Eftersom examensarbetet innebär att utveckla ett nytt diskussions- och beslutsunderlag är det av vikt att du är intresserad av utvecklingsarbete. Det är en fördel om du är intresserad av skogsvård.

Mer information:
Daniel Forsberg
Chef skogsbruk SES
[email protected]
Tel. 01046-77282


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.