Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-07

Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Älvstranden Utveckling AB har av Göteborgs stad fått uppgiften att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden samt Gullbergsvass och Backaplan. Arbetet bedrivs i dotterbolagen Norra Älvstranden Utveckling AB respektive Södra Älvstranden Utveckling AB. Visionen om Den goda staden utgör grunden i arbetet. En stad som är rik och levande för alla människor.

Älvstranden Utveckling arbetar just nu med stadsdelen Kvillebäcken där 1600 bostäder ska byggas med start i slutet av 2010. Sju byggherrar är tillsammans med Älvstranden Utveckling AB ansvariga för utvecklingen. Bostadsområdet i Kvillebäcken är det första som ska byggas enligt Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande. Programmet i sin helhet finns att ladda ner från Fastighetskontorets hemsida. Det nya programmet för miljöanpassat byggande i Göteborg har sin bakgrund i begreppet hållbar utveckling och är indelat i sju sakområden:
- Beständighet
- Miljöpåverkan
- Hälsa och komfort
- Fuktskydd
- Bullerskydd
- Energihushållning
- Resurshushållning

Förutom ovanstående program ska bostäderna även uppfylla Bygga-Bo-Dialogens miljöklassning, klass silver.

De 1600 bostäder som ska byggas kommer att delas upp i olika kvarter, vilka olika byggherrar kommer att utveckla. Inom de olika kvarteren kan man komma att satsa på olika sakområden i Miljöprogrammet. Exempelvis kommer ett område satsa på energihushållning, ett annat område på beständighet.

Älvstranden Utveckling behöver nu hjälp att ta fram ett underlag där de olika kvarteren och dess byggnader kan jämföras med varandra. Slutresultatet ska vara en grafisk framställning där man snabbt kan utläsa vilket sakområde som har prioriterats inom respektive bostadsområde (detta ligger emellertid längre fram och ingår inte i detta examensarbete).

Uppgiften i detta examensarbete blir att sätta värderingar utifrån de sakområden och eventuella underrubriker i dessa från Göteborgs stads Miljöprogram. För varje sakområde ska det utredas vad som är max (mycket bra) och vad som är min (mindre bra). Exempelvis ett bostadsområde som har satsat på energieffektivitet, där kan max (mycket bra) vara 30 kWh/m2 för uppvärmning och fastighetsel medan min (mindre bra) är 110 kWh/m2 (enligt vad Svensk Byggnorm kräver idag). Underrubriker i detta sakområde kan då vara el, uppvärmning, varmvatten och egenproducerad energi. Ett annat kvarter kan exempelvis satsa mer på biologisk mångfald med mycket grönska. Ett tredje kvarter kan satsa på återvunna material i ett resurssnålt byggande.

Värderingarna ska sedan användas för att grafisk illustrera vilket sakområde som byggherren har satsat på och även hur väl huset presterar. Detta innebär att ex-jobbet ska mynna ut i en skala för varje sakområde och på underrubriker till dessa skalor ska sedan bostadsområdena placeras för att en jämförelse ska vara möjlig.

Vi ser gärna två studenter som jobbar ihop. Mycket goda miljökunskaper krävs och grundläggande kunskaper inom bygg ses som en fördel. Examensarbetet kommer att utföras från Älvstranden Utvecklings kontor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.