Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-07

Dynamic LCC

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dynamisk LCC
Dagens LCC metoder har inte hunnit med den moderna industriella IT utvecklingen. Modellen har fastnat i ett statiskt beteende.

Inom underhållstekniken vet vi att 6-10% av komponenterna i en produktionsutrustning / produktions lina har ett slitage och ålderbeteende som komponentens livslängden är känd och är möjlig att beräkna. De flesta komponenter har en stokastisk livslängd.

Slutligen så är grunden till LCC ofta att med fler ingående komponenter och delar ökar LCC kostnaden oavsett komponentens funktion. Detta kan inte stämma om man använder ett parallellt övervakningssystem som inte ingår i den huvudfunktion som övervakas.

Med ovanstående påståenden som kan vara sant eller falskt skall en kritisk granskning av dagens LCC modeller göras.

Hur kan ett dynamiskt LCC skapa förutsättning att vid nyinvestering av produktionsutrustning eller produktions lina det mer lönsamt att samtidigt köpa ett integrerat underhållsystem som är smart och självlärande så att tillgänglighet i produktionen ökar samt att förbättrade nyckeltal fås så som OEE, A, MTBF, MTTR, MWT som direkt syns på priset. Dynamisk LCC.

Ex-jobbet skall skrivas som en förstudie till en kommande doktorandarbete.


-----------------------------------------------------
Dynamic LCC
(Google translation)
Today LCC methods have not kept pace with the modern industrial IT development. The model is stuck in a static behaviour.

In maintenance technology, we know that 6-10% of the components in a production / production line has a wear and age behaviour of the component life is known and is possible to calculate. Most components have a stochastic life.

Finally, it is the foundation of LCC often with more components and parts increased LCC cost regardless of the component function. This can not sue if you use a parallel surveillance system, not included in the main function being monitored.

The above statements can be true or false is a critical review of the current LCC models made.

How can dynamically create the LCC provided the initial investment of production equipment or production line is more profitable to simultaneously buy an integrated maintenance system that is smart and self-learning so that availability of production increases and improved ratios obtained as OEE, A, MTBF, MTTR, MWT directly visible on the price. Dynamic LCC.

Theses work should be written as a study for a future doctoral work.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.