Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-16

Analys av laser- och bilddata

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND

FORAN Remote Sensing AB är ett högteknologiskt spjutspetsföretag som utvecklar och marknadsför avancerade metoder för sensordataanalys för i första hand natur- och miljötillämpningar. Bland innovationerna kan nämnas FORAN SingleTree® Laser Method som är en egenutvecklad världsnyhet för detaljerad kartläggning av skogsmiljö. Resultatet används främst inom skogsnäringen men har även tillämpningar för t ex projektering av vindkraft- och infrastrukturprojekt och samhällsplanering.

I FORAN SingleTree® Laser Method utnyttjas högupplösta data från flygburen laserskanning tillsammans med olika typer av bilder (RGB, IR, hyperspektrala bilder, … ). Olika analysmetoder används för att särskilja och identifiera objekt och egenskaper i data, t ex markyta, byggnader, vegetation samt för att identifiera enskilda träd och för att skatta väsentliga skogliga variabler.

För närvarande pågår vidareutveckling med inriktning mot ökad precision och breddning mot fler tillämpningsområden. I det arbetet är det intressant att studera och utvärdera olika analysmetoder och utreda möjligheterna att t ex öka förmågan att särskilja mellan fler typer av objekt, förbättra noggrannheten för respektive objekttyp, osv. Det är också intressant att undersöka i vilken utsträckning analysen kan automatiseras med bibehållna krav på noggrannhet och beräkningseffektivitet.

FÖRETAGET

FORAN Remote Sensing AB (www.foranrs.se) är lokaliserat i Mjärdevi Science park i Linköping. Företaget ingår i FORAN-gruppen (www.forangroup.com) och svarar för gruppens samlade kompetens inom fjärranalys med särskild tonvikt på analys av laser- och bilddata.

Teknologin som utvecklas i FORAN Remote Sensing AB har sina rötter i en mångårig forsknings- och utvecklingsverksamhet vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), institutionen för Lasersystem samt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), avdelningen för fjärranalys.

INNEHÅLL

Ramarna för examensarbetet är flexibla men arbetet bör omfatta studie, implementering och utvärdering av någon eller några metoder för analys av sensordata. Val av metod och måltillämpning kan diskuteras. Högupplösta laserdata och olika slags bilder (högupplösta RGB-bilder, IR-bilder, hyperspektrala bilder) finns tillgängliga. Exempel på inriktning kan vara:

1) Segmentering och klassificering av sensordata i syfte att detektera och särskilja specifika egenskaper och objekt, t ex markyta (topografi), vegetationstyper, byggnader, kraftledningar, fordon, vägar, broar, osv.
2) Metoder för att stödja detektion av fornlämningar i skog. Detta är av stort intresse från flera håll, bl a för att uppdatera Riksantikvarieämbetets fornlämningsdatabas och underlätta för skogsbruket att undvika åverkan.
3) Automatisk beståndsindelning av skog, dvs. segmentering och klustring som delar in skogen i mindre områden med likande karaktär.

Under 2006-2009 har FORAN-gruppen genomfört datainsamling med tidigare nämnda sensortyper över ett antal olika områden. För vissa delområden finns också fältdata tillgängligt. De metoder som utvecklas och implementeras testas och utvärderas lämpligen på dessa dataset.

Arbetet kan utformas och avgränsas till att passa en eller två personer.

Förkunskaper: Goda teoretiska (och gärna praktiska) kunskaper/studieresultat inom relevanta områden som t ex data- och bildanalys, signalbehandling, programmering, matematisk statistik.
Examenskategori: Civilingenjör D, Y, E eller motsvarande, alternativt matematiker eller jägmästare med inriktning mot fjärranalys
Kontaktperson: Jakob Ruhe, tel: 073-5526824, email : jakob.ruhe AT foranrs.se,
Antal studenter: 1-2
Startdatum: Efter överenskommelse

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.