Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-18

Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
========
Skatteverket arbetar med riskhantering, vilket bl.a. innebär att man identifierar och analyserar risker för att skatter inte redovisas och betalas som de ska. Detta arbete leds från analysenheten vid Skatteverkets huvudkontor och sker genom t.ex. riskanalys, omvärldsanalys och utvärdering av ny lagstiftning och andra faktorer som påverkar redovisning och betalning av skatterna.

Som ett led i riskhanteringen väljs skattebetalare ut för olika slags åtgärder, t.ex. information eller kontroll. Det är t.ex. risken att ett företag lämnat felaktiga uppgifter i sina deklarationer eller risken att ett företag kommer att utveckla betalningsproblem som ligger till grund för dessa urval. För att bedöma dessa risker används förutsägande/prediktiva modeller baserat på analys av historisk data.

Skatteverket har samarbete med universitet/högskolor och har vid några tillfällen, med goda resultat, haft examensarbetare. Inom arbetet med prediktiv modellering har ett antal intressanta områden och frågeställningar uppkommit där Skatteverket under 2010 vill utveckla samarbetet ytterligare genom möjliga examensarbeten.

Frågeställning
============
Ett av Skatteverkets uppdrag är att medverka till att den preliminära skatten så nära som möjligt överensstämmer med den slutliga skatten. Skatteverket arbetar på olika sätt med att hantera risken för att det uppstår stora kvarskatter då den slutliga skatten fastställts. En intressant frågeställning är huruvida prediktiva modeller skulle kunna användas för att, under löpande år, prognostisera ett företags kommande slutlig skatt utifrån den information som Skatteverket har tillgång till. Modellen skulle ge möjligheter att under året föra en dialog med företag i syfte att få rätt debitering och på så sätt undvika kvarskatt och ev. betalningsproblem. Modellerna skulle också kunna användas inom andra områden, t.ex. skulle kunna den kunna medverka till mer träffsäkra prognoser av skatteutfallet till Finansdepartementet.

Huvudfrågeställningen är om, och i så fall hur, ett företags kommande slutliga skatt bäst kan prognostiseras under löpande år med hjälp av den information som Skatteverket har tillgång till.

Genomförande
============
Arbetet görs huvudsakligen på analysenheten vid Skatteverkets huvudkontor i Solna, men delar av arbetet kan också ske på distans. Du kommer att handledas av analytiker/statistiker på enheten.

Sekretesskydd
============
Du kommer delvis att arbeta med sekretesskyddad information och ditt arbete kommer därför att omfattas av sekretessbestämmelser. Vissa empiriska resultat behöver också stanna hos uppdragsgivaren, varför delar av examensarbetet kommer att sekretessprövas.

Kontakt
======
Har du frågor och funderingar eller vill ansöka om examensarbete, vänligen kontakta Joacim Danielsson, analytiker och biträdande projektledare för Skatteverkets urvalsprojekt, [email protected], 010-574 96 64.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.