Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-19

Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förslag till examensarbete 2009

Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter

Uppdragsgivare
Miljöskyddskontoret, Alingsås Kommun

Beskrivning av verksamheten
Syftet med miljöskyddskontorets arbete är att bedriva myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt att vara pådrivande i arbetet med att säkerställa en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling.

För att bevaka naturvårdens intressen, dels vid slutavverkningar, dels vid övrig planering av Alingsås Kommun, har en överenskommelse träffats mellan Alingsås kommun, genom dess arbetsgrupp för miljö- och naturvårdsfrågor och Skogsstyrelsens distriktskontor i Alingsås, som innebär att kopior på samtliga avverkningsanmälningar inom kommunen sänds till arbetsgruppen för granskning. Som underlag vid denna granskning används länsstyrelsen fauna- och floraregister, detta underlag används även av Skogsstyrelsen.

Naturvårdsgruppen på miljöskyddskontoret upplever att det trots denna granskning och vidare information till Skogsstyrelsen och markägare inte gått att förhindra avverkningar i områden med höga naturvärden eller där hänsynskrävande arter finns. Det är därför viktigt att finna ett sätt att på ett tidigt stadium förhindra att ytterligare områden med höga naturvärden eller områden med hänsynskrävande arter försvinner.

Uppdraget
Miljöskyddskontorets resurser räcker inte till för att utreda vilken påverkan den omfattande avverkningen av barrskogsområden har haft på olika hänsynskrävande arter. De fauna- och floraregister från länsstyrelsen som miljöskyddskontoret förfogar över är i många avseenden inaktuella, då de innehåller många gamla uppgifter. Det är därför viktigt att se över och uppdatera dessa register. Det vore därför en stor hjälp i naturvårdsarbetet om exarbete inom detta område kunde göras. Någon form av inventering av dessa områden och eventuellt upprättande av en naturdatabas vore önskvärt. I Alingsås kommun har det inte avsatts några områden för barrskog i naturskyddande åtgärder, förutom de biotopskydd som Skogsstyrelsen avgränsat. Det är därför viktigt att denna process, att skydda viktiga barrskogsområden får en större prioritet. En början på detta arbete kan vara ett förberedande ex-jobbarbete. Studenternas arbete kan komma att ligga till grund för och vara en språngbräda för det fortsatta arbetet med att säkerställa höga naturvärden och värna hänsynskrävande arter i Alingsås kommun.

Som handledare på miljöskyddskontoret kommer naturvårdshandläggarna Jeff Lundh och Stellan Andersson att finnas till hands.

Förslag på frågeställningar
Hur stora arealer har försvunnit?
Finns skyddsvärdet kvar?
Om avverkning har skett, har större naturhänsyn tagits i skyddsvärda områden i förhållande till andra avverkningsområde?
Har området utvecklats?
Om skyddsvärden försvunnit, vilken lagstiftning kan användas för att förhindra en upprepning?
Vilken lagstiftning gäller?

Självklart kan frågeställningarna utformas i samråd med den eller de studenter som tar sig an uppgiften.


Med vänlig hälsning

Jeff Lundh
Miljöskyddsinspektör
Alingsås kommun
Direktnummer: 0322-61 63 32
Epost: [email protected]

Stellan Andersson
Naturvårdsplanerare
Alingsås kommun
Direktnummer: 0322-61 62 50
Epost: [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.