Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-20

Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Kostnaden för att bygga bort defekter som påträffas under utvecklingsarbetet ökar exponentiellt med den tid projektet fortgår. Detta medför att defekter som kan upptäckas redan i designfasen (modelleringsfasen) sparar både tid och pengar. För att hitta defekter och att verifiera/validera att det utvecklade systemet kan detektera och hantera fel (t.ex. transienta fel i hårdvara eller felaktiga specifikationer) kan man därför injicera fel i en modell av systemet och därefter analysera hur modellen beter sig.

Sektionen för programvara på SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) i Borås använder modelleringsverktyget SCADE i två forskningsprojekt. Syftet med examensarbetet är att ta fram ett felinjiceringsverktyg kopplat till SCADE och att öka SPs kunskap om modellbaserad felinjicering och verifikation av modeller.

Målen med examensarbetet är att:
- Utvärdera vilket stöd modelleringsverktyget SCADE och programspråket TCL ger för att automatiskt kunna injicera fel i modeller (eller i det exekverande programmet vars kod är genererad från SCADE och som SCADE använder för att köra/simulera modellen).
- Definiera och ta fram olika testfall, felmodeller och feltillstånd.
- Ta fram ett verktyg med ett grafiskt användargränssnitt som hjälper användaren att konfigurera och automatiskt köra felinjiceringsexperiment.
- Utveckla felinjiceringsblock i SCADE som kan kopplas till signaler i modellen.
- Köra felinjiceringsexperiment för att visa att verktyget fungerar.
- Bygga en databas som lagrar resultaten från experimenten.
- Analysera resultaten genom att ställa SQL frågor till databasen.

Förutsättningar:
Vid arbetsplatsen på SP i Borås alternativt Göteborg finns tillgång till:
- Verktyget SCADE.
- Modell av ett fordon med feltolerant elektroniskt bromssystem (brake-by-wire).
- Kompetens inom området felinjicering och feltoleranta datorsystem.

Projektplan:
Projektet är tänkt för två examensarbetare och kan startas omgående och bör slutföras senast december 2006. Slutrapporten skall skrivas fortlöpande under arbetets gång med regelbunden feedback från handledaren på SP. Eftersom detta arbete är av forskningskaraktär är en alltför detaljerad tidsplan inte möjlig att skriva i startskedet.

Vi tänker oss i första hand två teknologer, som läser elektroteknik eller IT/data på civilingenjörslinje. Två systemvetare, som vill göra ett examensarbete på 20 p var går lika bra. Grundkraven är, att man kan en hel del om datorer och programvarusystem och förstår hur system modelleras.

Handledare: Jonny Vinter, SP Elektronik [email protected]

Examinator: Håkan Edler, SP Elektronik [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.