Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-08

Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För alla studenter som genomför sitt examensarbete i Hälsingland erbjuds övernattnings möjligheter och resersättning i rimlig omfattning. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund.Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
---------------------------------------------------------------------

Ni ska utforma ett förslag till strategi och plan för hur Marknadsdatas informations-produkter kan utvecklas och anpassas till marknadens behov.
Grunden för detta skapas lämpligen genom en kundundersökning och efterföljande analys och utformning av ert förslag.

Bakgrund:
Marknadsdata Information i Ljusdal AB har utvecklat ett marknads- och informationssystem som knyter samman vårdköpare och vårdgivare när det gäller vård- och behandlingsresurser. Bakgrunden till detta projekt är att Marknadsdata vill utveckla sitt tjänsteutbud, förslagsvis genom att genomföra en kundundersökning med efterföljande analysarbete för att skapa ett underlag (strategi och plan) för företagets produktutveckling - dvs. att skapa grunden för att kunna utveckla och anpassa Marknadsdatas informationsprodukter till marknadens behov.

Uppdragsbeskrivning:
Under den första delen av examensarbetet utformas en enkätundersökning där ett urval av Marknadsdatas kunders/vårdgivarnas informationsbehov kartläggs. Enkäten kompletteras lämpligen med djupintervjuer med några utvalda kunder.


Under den andra delen av examensarbetet analyserar ni utfallet av er undersökning genom att jämföra kundernas uttalade (och outtalade?) informationsbehov med Marknadsdatas befintliga informationsprodukter. Eventuella gap identifieras.

Avslutningsvis ska ni lämna förslag på en strategi och plan för hur Marknadsdatas informationsprodukter kan anpassas eller utvecklas i enlighet med marknadsbehovet. Planen ska innefatta era bedömningar på omfattning, kostnader, utvecklingsbehov av systemstödet, förslag till prioriteringar, etc. rörande planens genomförande – dvs. även det interna förändrings-/utvecklingsbehovet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.