Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-31

IT-management och kostnader för IT

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I samarbete med Vattenfalls övergripande ansvariga för koncernens IT (Group CIO) har vi på avdelningen för Industriella Informations- och Styrsystem på KTH nöjet att presentera ett nytt examensarbete som handlar om kostnadsuppskattningar av IT-investeringar. Examensarbetet startar i oktober. Nedan finner du en kort presentation av arbetena samt formalia kring ansökan.

Bakgrund:
De flesta större företag har idag en mycket komplex flora av IT-system som i olika avseenden stöder verksamheten. Det är också mycket vanligt att man har flera system som mer eller mindre är avsedda att utföra samma sak, exempelvis flera parallella kundhanteringssystem. Det finns många orsaker till att det ser ut så, t.ex. historiska skäl genom att man köpt in ett nytt system utan att helt fasa ut det gamla, eller att man i företagsuppköp och sammanslagningar har haft olika system i de sammangående företagen. Denna redundans medför inte bara onödiga IT-kostnader utan kan även medföra att verksamheten inte stöds tillräckligt av befintliga IT-system.

Vattenfall AB driver i samarbete med KTH ett projekt för att göra en systematisk översikt av sin systemportfölj, projektet syftar till att ta fram en metod för att ta fram beslutsunderlag utifrån vilket det är möjligt att definiera konsolideringslösning. Inom ramen för projektet har en utvärdering gjorts av funktionaliteten hos en rad liknande system för att se vilka specifika delar av verksamheten som stöds av varje system. Vidare utvärderades även den tekniska kvaliteten på systemen, d.v.s. hur stor användarvänlighet systemet har, kvalitet på data i system, nivån på informationssäkerheten etc. Dessa funktionella och kvalitetsutvärderingar utgör beslutsunderlag för hur systemparken ska konsolideras. Inom projektet har även en utvärdering av affärsnyttan av de olika systemalternativen genomförts.

Metoden innehåller, än så länge, inget stöd för att uppskatta kostnader för framtida systemalternativ, den anger endast uppskattat affärsvärde. För att utgöra ett komplett beslutsunderlag, och göra det möjligt för en beslutsfattare att väga nytta mot kostnad för olika alternativ, måste kostnaderna för de olika systemalternativen uppskattas. Sådana kostnader hänför sig grovt till tre områden: personalkostnader, hård- och mjukvarukostnader, där de förra kommer sig av behov av ny IT-organisation, kostnader för migrationsprojekt, utbildning av användare etc. och de senare till kostnader för licenser, integrationskostnader, införskaffande av ny utrustning och så vidare. Detta examensarbete syftar till att ta fram och testa en metod för att uppskatta kostnader i framtida systemalternativ.

Arbetets omfattning:
Detta examensarbete består av två delar. I den första kommer ett omfattande ramverk för att mäta kostnader för IT att utarbetas. I det andra kommer ramverket att testas i en fallstudie. Målen för examensarbetet kan sammanfattas som följer:
• Att med hjälp av en litteraturstudie sammanfatta best-practice inom området kostnader för IT och skapa ett första teoretiskt ramverk som kan användas för att uppskatta kostnader för IT.
• Att validera det teoretiska ramverket empiriskt med hjälp av intervjuer med experter. Experterna är lämpligen sådana med god kännedom om kostnader för IT-projekt, IT-organisation, IT-integration och liknande.
• Att genomföra en fallstudie där ramverket används för att uppskatta kostnaden för ett framtida systemalternativ. Fallstudien kommer att utföras i samarbete med Vattenfall Eldistribution och kommer att studera ett riktigt fall, dvs. uppskatta kostnaden för ett riktigt framtida systemalternativ.

Lämpliga sökande är teknologer från D, E, F, IT och industriell ekonomi.
Dokumenterad erfarenhet och intresse av IT-management och kostnadsuppskattningar är meriterande. Goda kunskaper i svenska är ett krav. Ansökande skickar CV, personligt brev och ett betygsutdrag elektroniskt till Per Närman på avdelningen för Industriella informations- och styrsystem, KTH senast 6 oktober

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.