Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-26

De areella näringarna – landsbygdens förändring i lokalt perspektiv (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Föreningen Företagens arkiv i Sörmland – kallat Företagsarkivet – bildades 1995. Vi är en ideell före-ning med syfte att bevara, vårda och tillgängliggöra arkivmaterial från det sörmländska näringslivet. I vår arkivdepå i Eskilstuna finns i dag ca 1 700 hyllmeter med handlingar från företag, ekonomiska föreningar, gårdar, byar och fastigheter. Här finns också press-, fotograf- och personarkiv. Utöver arbetet med att insamla och förteckna arkivmaterial besvarar vi också förfrågningar, bedriver forskar-service, inventerar, arrangerar utställningar och tar emot studiebesök.

Vi tycker att arkiv ska användas! Att arkivera handlingar handlar om mer än att spara handlingar i tio år enligt bokföringslagens krav. Det ökade historieintresset har lett till en större medvetenhet om det historiska källmaterialet. Ett arkiv ska inte stå bortglömt nere i en källare eller kastas för att spara ut-rymme. Det ska vara en levande del av den övriga verksamheten. Det ska ständigt utvecklas, användas och integreras av personer verksamma i företaget eller föreningen och av studenter eller forskare som kan tillföra nya perspektiv på den redan etablerade verksamheten.

Uppdrag

Landsbygden har under det senaste decenniet genomgått en omvälvande förändring. I dag sysselsätts där endast en liten del av den svenska befolkningen. Annat var det förr. Vid de stora gårdarna har man sedan länge byggt sin verksamhet på vad som benämns de areella näringarna, d v s näringar som base-ras på jordytan (t ex jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, jakt och fiske).

Vi tycker att det vore spännande om något eller några av de stora gårdsarkiv som deponeras hos oss kunde användas för att studera just livet på landsbygden och utvecklingen där. Vilka uttryck kunde de areella näringarna ta sig vid en större sörmländsk gård? Vad livnärde man sig av? Vilka arbetade på gården? Vilken betydelse fick t ex mekaniseringen av de areella näringarna? Syns några förändringar över tid – i så fall vilka och varför? Vilken koppling kan göras till samhällsutvecklingen i stort? En jämförelse mellan olika gårdar kunde också vara intressant.

Webbplats: http://www.foretagensarkiv-sormland.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.