Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-26

Hur marknadsför företag sina produkter? – En jämförelse mellan dåtid och nutid. (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Föreningen Företagens arkiv i Sörmland – kallat Företagsarkivet – bildades 1995. Vi är en ideell förening med syfte att bevara, vårda och tillgängliggöra arkivmaterial från det sörm-ländska näringslivet. I vår arkivdepå i Eskilstuna finns i dag ca 1 700 hyllmeter med hand-lingar från företag, ekonomiska föreningar, gårdar, byar och fastigheter. Här finns också press-, fotograf- och personarkiv. Utöver arbetet med att insamla och förteckna arkivmaterial besvarar vi också förfrågningar, bedriver forskarservice, inventerar, arrangerar utställningar och tar emot studiebesök.

Vi tycker att arkiv ska användas. Att arkivera handlingar handlar om mer än att spara hand-lingar i tio år enligt bokföringslagens krav. Det ökade historieintresset har lett till en större medvetenhet om det historiska källmaterialet. Ett arkiv ska inte stå bortglömt nere i källaren eller kastas för att spara utrymme. Det ska vara en levande del av den övriga verksamheten. Det ska ständigt utvecklas, användas och integreras av personer verksamma i företaget eller föreningen och av studenter eller forskare som kan tillföra nya perspektiv på den redan etable-rade verksamheten.

Uppdrag
Det vore intressant om någon student skulle vilja se på hur marknadsföring överlag har utvecklats och förändrats i jämförelse med förr och nu. I och med det växande kunskaps- och informationssamhället har även marknadsföringen ökat betydligt i samhället. Men hur var det förr? Hur pass viktig var marknadsföringen för företag och organisationer? Vad hade de för strategier?

Hemsida: http://www.foretagensarkiv-sormland.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.