Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-23

Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Proceedos affärsidé är att sänka företags och organisationers totalkostnad för inköp och fakturahantering. Med en användarvänlig IT-lösning implementerad i form av en Internetbaserad tjänst hanteras hela behov till betalningsprocessen, vilket ger våra kunder besparingar i form av bättre styrning samt lägre administrativa kostnader.

En viktig del av vår tjänst är att ta in och bearbeta kataloger från våra kunders leverantörer samt presentera dessa kataloger för våra kunder. Detta är idag en process som är mycket prestandakrävande (för våra system) och som dessutom ofta kräver ett antal manuella ingrepp från Proceedos personal.

Proceedo står nu inför en stark tillväxtfas, med många nya kunder. Samtidigt är trenden också fler leverantörer (och därmed kataloger) per kund, större kataloger och mer frekventa uppdateringar av varje katalog. Detta ställer nya krav på våra processer och verktyg för kataloghantering, såväl på prestanda som på minimering av manuella ingrepp. Krav på prestanda kan givet ovan öka med en faktor 3 per år de närmaste 5 åren och kan utgöra ett betydande problem om inte åtgärder vidtas.

Beskrivning X-jobb

Vi vill utreda möjligheterna att göra en genomgripande ny design av våra verktyg för katalogimport med följande huvudmoment:
• Välja algoritmer och plattform för validering och datahantering med kraftfull prestanda, så att vi klarar en årlig tillväxt om 300% vad gäller katalogdata. Momentet inkluderar bl.a. undersökande av olika algoritmer för hantering av stora datamängder i Java och prestandajämförelser mellan Java och PLSQL.
• Undersöka möjligheter för ett workflow samt definiera API:er för de tillstånd då data skall kunna accessas från externa program, och välja dessa tillstånd med avseende på prestanda, så att vi på sikt kan utveckla programvara där leverantörerna själva kan administrera sina kataloger.

Vår hypotes är att detta kan åstadkommas genom en förstudie, en mer ingående utvärdering samt en pilotimplementering, och att detta med fördel kan utgöra ett X-jobb (20 poäng) med följande huvudsakliga moment:

1. Strategisk omvärldsanalys
2. Utvärdering av tänkbara tekniska alternativ (med mål att markant förbättra prestanda)
3. Design för att säkerställa övriga krav
4. Implementering av fungerande pilot (skall testa prestanda, ej krav på funktionella detaljer som ej bör påverka prestanda)
5. Utvärdering av resultat, med avseende på
• Prestanda, många parallella processer
• Prestanda, hastighet för en enskild process
• Funktion (som kan beröra prestanda)

X-jobbet kommer att utföras på vårt kontor på Linnégatan i centrala Stockholm. Du kommer sitta tillsammans med vår utvecklingsavdelning, som i dagsläget består av 10 unga och entusiastiska medarbetare i en öppen organisation med högt i tak.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.