Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-11

Sensorik med polymera molekylavtryck

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur skall man känna av förekomsten av toxiner eller läkemedelsrester? Hur kan man bestämma förekomst av sprängämnen eller narkotika? Ett sätt är att använda tidskrävande och dyra laboratorietester baserade på t.ex. gas- eller vätskekromatografi med masspektrometri eller atomabsoptionspektroskopi.
Imego utvecklar sensorsystem med målet att kunna monitorera dessa ämnen under fältbetingelser. Dessa system baseras på så kallade molekylära avtryck (Molecularly Imprinted Polymers, MIPs). MIPar är framtagna för att efterlikna funktionen hos antikroppar m.a.p. selektiv igenkänning och skräddarsys för att känna igen specifika molekyler eller molekylfamiljer. Förekommer ett ämne som en beståndsdel i en sammansatt vätska så kan man m.h.a. MIPar samla upp detta ämne, rena upp det, och återlösa det i exempelvis en buffer så att avkänningen underlättas. Principen för MIP framställning framgår ur figuren nedan.


MIP-framställningsprocessen sker i några välavgräånsade steg: Målmolekylen (target molecule) blandas med monomerer som valts för att binda till åtminstone två positioner på målmolekylen. Därefter startas en polymeriseringsprocess med hjälp av tex UV-ljus eller värme i närvaro av så kallade initiatorer och crosslinkers. Efter polymeriseringen kan målmolekylerna tvättas bort varvid spatiellt och kemisk specifika kaviteter kvarstår i polymermatrisen. Dessa har förmågan att återbinda målmolekylerna ifråga och materialet kan tex användas som igenkänningsmaterial i en sensor.

Examensarbetet går ut på att undersöka vilken känslighet map. målmolekyl-inbindning som uppnås då man använder MIP-belagda mikroelektroder och mäter ändringar av MIP-polymerens (frekvensberoende) kapacitans (reaktans) resp. resistans, dvs. dess komplexa impedans. Polymerskikten med molekylavtryck tillverkas av våra samarbetspartner vid Lunds Universitet. MIParna framställs som c:a 200 nm stora sfärer som bäddas in i ett passivt polymerskikt för att kunna fästas på mikroelektrodytan.

För att få en uppfattning av känsligheten hos mikroelektroder utförs också mätningar på ett modellsystem: Du skall monitorera den komplexa impedansen dels för en streptavidin/biotinylerat albumin/streptavidin komplex och möjligen också för en antikropp/antigen assay.

Du kommer också att få utföra mätningar dels på fria MIP-partiklar i lösning och dels på MIP-partiklar förankrade i en passiv polymermatris.
Imego AB
Imego AB är ett forskningsinstitut med en stark kommersiell profil. Vår affärsidé är att ” … utgående från unik kompetens och ett omfattande kontaktnät demonstrera integration av mikroelektronik och mikromekanik i form av demonstratorer och prototyper vilket leder till affärsmöjligheter för institutet och dess kunder”. Vi har nära samarbete med andra institut och högskolor och universitet. Sensorsystem utveckling är fokuserat kring några nyckelområden där utveckling av bio- och kemiska sensorer är ett. Imego driver sedan några år tillbaka ett projekt med målsättning att utveckla ett system för att känna av toxiska ämnen i vår miljö mha MIPar. Du kommer att arbeta nära projektgruppen och kommer även att växelverka med, och få hjälp av, andra medarbetare.
Låter detta intressant? Kontakta då: oss, kontaktinformation finns nedan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.