Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-22

Verktyg för strategiska miljöbeslut

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte/inriktning
Nya verktyg behövs för att uppfylla krav på strategiska miljöbedömningar (SMB) och miljömålen. Syftet är att utveckla verktyg för att utföra strategiska miljöbedömningar för olika användningsområden i anläggningssektorn. Varje examensarbete utgår från ett utvalt tillämpningsområde.

Metod
Pröva och utveckla befintliga verktyg för systemanalys, riskbedömningar och GIS i planerings- och beslutssammanhang.
Aktuella tillämpningsområden:

Sluttäckning av deponier
På kort tid skall en stor del av Sveriges deponier sluttäckas. Materialbehovet för denna åtgärd är omfattande. Hur skall detta genomföras på ett sätt som ligger i linje med miljömålen? Skall man använda nya eller återvunna material? Examensarbetet går ut på att göra miljöbedömningar för en utvald region eller kommun.

Materialförsörjningsplaner
Inom ramen för miljömålet God bebyggd miljö görs materialförsörjningsplaner på läns- och kommunnivå, bl a med syfte att minska användningen av naturgrus. Examensarbetet går ut på att utveckla verktyg för att miljöbedöma scenarier för materialförsörjningen av det studerade området.

Förorenade områden och sediment
I Sverige pågår en omfattande aktivitet med att sanera förorenade områden. Det vanligaste alternativet är att schakta upp och deponera förorenade massor. Verktyg för att jämföra den gängse hanteringen med att sanera på plats och låta bli att åtgärda saknas. Frågan blir aktuell i framtiden då även stora mängder förorenade sediment (muddermassor) måste hanteras.

Hantering av matavfall och slam
Miljömålet God bebyggd miljö innehåller två etappmål som rör återföring av fosfor från avlopp och återvinning av matavfall via biologisk behandling. För dessa mål är detta en sektorsövergripande över stad och land. Ett stort behov finns att ge underlag för att bedöma handlingsalternativ för att uppfylla målen på lokal, regional och nationell nivå.

Förväntade resultat
Vidareutvecklad metodik och utförda strategiska miljöbedömningar inom olika sektorer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.