Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-16

En tillgänglig socialförvaltning - delprojekt tjänsteresor (GH)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete/ D-uppsats:

Syftet med examensarbetet är att ta reda på om det går att förbättra Solna stads socialförvaltnings resor i tjänsten både vad gäller bekvämlighet för arbetstagarna, kostnader, trafiksäkerhet och miljömässighet. Statistik från resvaneundersökning, ekonomisystem m.m. finns att tillgå. Frågan som uppsatsen bör besvara är huruvida omställningen till ett hållbart resande är försvarbart ur ekonomisk synvinkel.

Förslag till scenarier och potentiella delmål är:
· Ersätta privatbilsresor i tjänsten med bilpool.
· Ersätta leasingbilar med kommersiella bilpoolsbilar.
· Skapa intern bilpool av leasingbilarna.
· Utöver ovanstående ersätta hyrbil och taxiresor med bilpool.

Förslagsvis kan även en bilaga för miljöhänsyn vid resor, riktlinjer för bilanvändande i tjänsten samt mötespolicy tas fram i samband med detta arbete.

Avgränsning: Undersökningen innefattar de delar av förvaltningen som är lokaliserad på Englundavägen i Solna Business Park. Målgruppen är personal på socialförvaltningen (80 personer) som arbetar i lokalerna på Englundavägen och som i tjänsten gör resor med privat bil, hyrbil, taxi eller leasingbil.

Bakgrund
Trafiken är utan tvivel Solnas största miljöproblem. Varje dag passerar cirka 500 000 fordon Solna. I Solna stads miljöprogram står bland annat att ”Solna stads egna fordon, leasingbilar samt stadens entreprenörers och leverantörers fordon ska köras på förnybara bränslen...” I dagsläget är miljökontoret medlemmar i en bilpool (ekonomisk förening). I majoritetens budget ingår uppdraget att under 2007 utreda om fler förvaltningar kan ingå i bilpool.

Handledning bör tillhandhållas av högskolan/universitetet. Lokal handledning kommer att erbjudas av personal på socialförvaltningen samt av kommunens miljösamordnare/Agenda 21-samordnare.

Aktuell projektperiod
Vårterminen 2007.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.