Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-02

Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är intresserade av att studera de redoxmekanismer som induceras vid oxidativ stress och hur dessa är kopplade till uppkomst och resistensutveckling av cancer. I det cellulära försvaret mot oxidativ stress är thioredoxin systemet en mycket viktig del och en ökad aktivitet av enzymer i detta system kan bidraga till resistenta tumörtypers tillväxt. I denna studie vill vi särskilt undersöka expressionen av selenproteinet Thioredoxin reduktas 1 (TrxR1) som är inducerat i ett flertal humana tumörer då vi tror att kunskap om detta kan leda till en ökad förståelse av fysiologisk redox kontroll av cellfunktion samt av balansen mellan skydd mot oxidativ stress och induktion av celldöd. Att bättre förstå och kunna styra den komplexa regleringen av TrxR1 på olika cellulära nivåer kan i framtiden tänkas leda till alternativa behandlingar av resistenta tumörer samt utveckling av ett diagnostiskt verktyg för att kunna förutsäga resistenser mot cytostatika. Selen är ett essentiellt spårämne och selenbrist är associerat med diverse sjukdomar och ökar även risken för utveckling av cancer. Selen ingår som aminosyran selenocystein i ett antal essentiella selenproteiner varav TrxR1 är ett. Syntesen av selenproteiner involverar en unik mekanism där selenocystein kodas av UGA vilket i normala fall representerar ett stoppkodon. Selenföreningar modulerar celltillväxt och dess effekter är helt koncentrationsberoende. I låga koncentrationer stimuleras tillväxt men i högre koncentrationer är många selenföreningar starkt tillväxthämmande. Selenföreningar har tumörpreventiva egenskaper och det har även visats att selenföreningar har en selektiv toxicitet på cytostatikaresistenta tumörceller där apoptos induceras i resistenta celler vid koncentrationer som endast i låg grad påverkar normala celler. TrxR1 är ett nyckelenzym i selenmetabolismen och våra tidigare studier har visat att aktiviteten av TrxR1 är av största betydelse för hur tumörceller reagerar på selenföreningar.

Vår forskning bedrivs vid Institutionen för Laboratoriemedicin, Avdelningen för Patologi, vid Karolinska Institutet och vi är lokaliserade till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge vilket utgör en bra grund för kliniknära forskning. Detta forskningsprojekt består av flera delprojekt och vi vill bland annat studera regleringen av TrxR1 i olika cancer cellinjer med fokus på olika nyligen upptäckta isoformer av TrxR1. I ett annat delprojekt vill vi undersöka mekanismen bakom selentoxicitet vid behandling av tumörceller. Dessutom vill vi undersöka mekanismerna bakom nedreglerade nivåer av TrxR1 vid oxidativ stress med hjälp av studier av redoxreglerade faktorer nödvändiga för syntes av essentiella selenproteiner.

Flera olika biokemiska, cellbiologiska samt molekylärbiologiska metoder kommer att användas för de olika delprojekten. Reglering och funktion av TrxR1 skall analyseras med hjälp av RNAi teknik. RNA-nivåerna skall analyseras med en tidigare optimerad kvantitativ RT-PCR teknik. Cell-lysat från selenbehandlade celler skall användas för western blots och proteinaktiviteten mätas med enzymatiska assays. Celler med nedreglerade nivåer av TrxR1 skall därefter behandlas med olika ämnen som inducerar oxidativ stress, selenit, och olika cytostatika varefter viabilitet och apoptosinduktion mäts. Redox-status skall mätas efter behandling av ovan nämnda cellinjer med flera kompletterande metoder. Mekanismen bakom nedregleringen av TrxR1 protein, vid behandling med höga koncentrationer selenit, skall studeras med hjälp av transfektioner med en plasmid kopplad till GFP. Cellinjer skall därefter selenbehandlas och analyseras i fluorescensmikroskop.

Eftersom projektet involverar flera olika typer av metoder så kan projektet för examensarbetet anpassas efter olika utbildningsbakgrund inkluderande utbildning inom biologi, biokemi, och biomedicin.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.