Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Mätning av föroreningar i mark med elektronisk näsa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete är en del av ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU), Statens geotekniska institut (SGI) och Forschungszentrum Karlsruhe (FZK), Tyskland. Arbetet syftar till att undersöka möjligheten att detektera organiska föroreningar i olika typer av mark med hjälp av en s.k. elektronisk näsa, dvs. en uppsättning kemiska sensorer vars signaler utvärderas med speciell mjukvara. Sensorerna är av typen gassensorer vilket innebär att det är föroreningarnas halter i gasfasen (porgaser) som detekteras. Arbetet kommer till stor del vara av experimentell art och innehålla en hel del mätteknik. Större delen av dessa mätningar ska utföras vid FZK, där en tre månaders vistelse vid FZK är inplanerad. Övrigt arbete sker vid LiU och SGI i Linköping.

Arbetet är en fortsättning på tidigare samarbeten mellan LiU och SGI där potentialen att använda kemiska sensorer för att mäta på organiska föroreningar i mark har studerats och där olika marktypers inverkan på mätsignalerna har undersökts. Dessa studier har utförts i ett labinstrument, medan det här beskrivna arbetet är tänkt att ta projektet närmare en verklig mätsituation genom att använda mätprober som sticks ned i marken. Dessutom ska en ny typ av elektronisk näsa studerats, som tidigare har visat sig vara användbar vid liknande mätningar i marken. Marken kommer att vara preparerad på olika sätt för att vi ska se hur den elektroniska näsan klarar av olika mätsituationer såsom:

- Olika typer av föroreningar (toluen, perkloretylen och naftalen)
- Olika typer av mark (morän och lera med olika organisk halt)
- Transport av föroreningar i morän, lera och sand

Det långsiktiga målet med projektet är att ta fram ny mätteknik för att övervaka sanering av förorenad mark samt eventuellt att kartera misstänkt förorenade markområden. I båda fallen är tanken att mätningarna ska ge upphov till en tredimensionell bild av föroreningarnas art, koncentration och utbredning i marken.

Arbetet är tänkt att pågå under vårterminen 2007 med start i början av februari.

Du får gärna studera t.ex. Y, F, TB, Kemi, MatNat fysik eller markvetenskap, men det viktigaste är att du är intresserad av mätteknik och av möjligheten att hitta en ny metod att övervaka förorenad mark.

Hör gärna av dig om du tycker detta låter intressant och vill veta mera.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.