Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-12

En omvärldssimulator för CEDES

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1 SYFTE OCH MÅL
Detta är ett förslag till examensarbete som skall bygga ut CEDES experimentsystem till ett system med fem samverkande noder, som kommunicerar via ett modernt nät för datakommunikation. Arbetet bygger vidare på ett antal gjorda examensarbeten och ingår som en viktig del i forskningsprojektet CEDES.

CEDES är ett samarbetsprojekt mellan industri, högskola och institut för att utveckla nya, kostnadseffektiva metoder att konstruera och bygga pålitliga elektroniska styrsystem i vägfordon och skall utföras vid SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

2 BAKGRUND
CEDES studerar hur man kan bygga pålitliga system med hjälp av programvara. Ett pålitligt system måste kunna automatiskt:
• Upptäcka fel
• Avgränsa och diagnostisera fel
• Återställa feltillstånd
• Återuppta drift.
Det finns många beprövade mekanismer för detta, men de blir i allmänhet för dyra för att användas i bilar. CEDES prövar därför ett antal nya felhanteringsmekanismer i programvara och elektronik och hur de kan realiseras på ett kostnadseffektivt sätt. För att hålla kostnader nere måste utvecklingsprocesserna vara effektiva, metoder och verktyg för analys, konstruktion och verifiering ändamålsenliga och elektroniken minimal i omfattning. CEDES arbetar med hela utvecklingskedjan.
För att verifiera egenskaperna hos de mekanismer vi studerar använder vi ett experimentsystem bestående av ett styrsystem och en omvärldssimulator. Styrsystemet för ett fordon exekveras i de fem noderna och dess omvärld simuleras i en annan dator. Denna omvärldssimulator skall examensarbetet konstruera och bygga. Arbetet är till stor del en programmeringsuppgift. Ett parallellt examensarbete bygger styrsystemet med fem noder.

3 UPPGIFT
Uppgiften är att implementera följande funktioner i omvärldssimulatorn:
• Interaktion med en nod i styrsystemet
• Interaktion med tre nya bromsnoder
• Interaktion med central bromsstyrning
Vidare skall arbetet studera om man kan stoppa och starta hela experimentsystemet med styrsystem, omvärlds-simulator och kommunikationssystem synkront, så att experimenten pågår i realtid med avbrott för t ex felinjicering.
Arbetet är ett 20-poängsarbete vardera för två teknologer. Det skall bedrivas i samverkan med det examensarbetet, som bygger styrsystemet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.