Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-24

Insect Behaviour/Chemical Ecology- Uppsala

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
(Description follows in English below)

Ex-jobb 20 poäng Flyktiga signalsubstansers inverkan på stråsäd, bladlöss och deras naturliga fiender.

Flyktiga växtsubstanser inducerar försvar mot växtätare i mottagande växter vilket leder till mindre angrepp av skadegörare. I några fall påverkas även sökbeteendet hos växtätarnas naturliga fiender positivt.
Vi arbetar med ett system som består av stråsäd, stråsädesbladlöss och deras naturliga fiender nyckelpigor och bladlöss. Vi har visat att vissa kemikalier inducerar reaktioner i stråsäd som gör dem mindre mottagliga för bladlusangrepp. I detta projekt vill vi fördjupa undersökningarna med särskild inriktning på (i) var på plantan bladlössen föredrar att sitta (ii) bladlössens populationsdynamik (iii) samspelet med naturliga fiender (iv) förändringen i sammansättningen av de flyktiga substanser som avges från växten.

De tekniker som kommer att användas är beteendeförsök med insekter, anrikning av flyktiga substanser och enkel separation av dessa med gaskromatograf. Tidigare erfarenhet av dessa tekniker är en fördel men inte nödvändigt förkunskapskrav. Projektet passar någon med intresse för insekters beteende, ekologi och växtskydd eller kemisk ekologi. Viss ekonomisk ersättning kan ges för delar av arbetet.

Kontaktperson:

Robert Glinwood
Department of Ecology, SLU
Uppsala
Room A247
Tel 018 67 2342

Email: [email protected]


Ex-jobb 20 points - Effects of volatile signal chemicals on cereals, aphids and natural enemies

Volatile chemicals released by plants are known to induce defence responses in receiving plants that lead to reduced attack by insect herbivores, and in some cases increased attractiveness to the natural enemies of the herbivores. We work with a system consisting of cereals, cereal aphids and their natural enemies- ladybirds and parasitoids. We have shown that certain chemicals induce effects in cereals that cause them to become less acceptable to aphids. In this project, these will be studied further with an emphasis on (i) effects on aphid plant location (ii) aphid population development (iii) interactions with natural enemies and (iv) changes in the volatile blends released by induced plants.

The techniques that will be used are behavioural bioassays with insects, collection of volatile chemicals and basic gas chromatography. Instruction will be given in these and no previous experience is necessary. This project will suit someone with an interest in insect behaviour and ecology, chemical ecology or plant protection. A financial remuneration is available.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.