Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Multivariate modelling/Calibration transfer of NIR-spectroscopy prediction models

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är ett globalt teknologiföretag, som betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningen, energisektorn samt inom ett antal andra specialiserade branscher. 2006 uppgick Metsokoncernens omsättning till cirka 4,2 miljarder euro och koncernen har omkring 25 000 anställda i mer än 50 länder. Metsos aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Inom Metso i Sundsvall arbetar ca 700 personer inom områdena Panelboard, Kemisk massa, Mekanisk massa, Balhantering och Produktion samt Service Center, med reparationsverkstad och reservdelslager och Technology Center, med laboratorium och pilotanläggningar.

Ämne: Multivariate modelling/Calibration transfer of NIR-spectroscopy prediction models

Bakgrund: Vid tillverkning av träfiberskivor (MDF, HDF, spån) är det av yttersta vikt att kontrollera egenskaperna i träfibermaterialet innan det pressas samman till skivor. Metso Panelboard designar och marknadsför ett avancerat mätsystem, kallat EagleEye, för mätning av träfiberegenskaper såsom lim, fiberstorleksfördelning och fukthalt.

Mätsystemet EagleEye är baserat på Near-Infra Red (NIR) spektroskopi och kan beskrivas som en indirekt mätmetod. När fibermattan belyses erhålles ett reflektansspektrum vars infor¬mationsinnehåll sedan används för att beräkna, mäta, egen¬skaper såsom fiberfukthalt, liminnehåll mm. För att kunna beräkna fiberegenskaper utifrån det erhållna spektrat krävs en matematisk modell, multivariat statistisk modell. Denna modell, kalibreringskurva, beskriver hur spektrumet kan korreleras till de kemiska och fysikaliska storheter som skall mätas (Kvävehalt, vatteninnehåll, storleksfördelning).

Denna modell måste dock tas fram för varje mätapplikation, vilket omfattar en del arbete både för framtagande av kalibre¬ringsprov och modellering. Om information från varje mätsys¬temapplikation (provdata, modeller mm) till viss del kunde åter¬användas skulle det sänka kostnaderna för installation och idrifttagning av mätsystemet.

Uppgift: Att studera hur byggandet av kalibreringsmodeller för EagleEye kan förbättras och optimeras samt hur modellerna kan överfö¬ras mellan mätsystem utan alltför omfattande kalibrerings¬arbete.

Kvalifikationskrav: Civilingenjör Kemiteknik, eller motsvarande
(Multivariat dataanalys, organisk kemi, analytisk kemi)

Enhet: Metso Panelboard, Fiberboard Division, Product Management.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.