Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-17

Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Det finns idag endast ett fåtal livscykelanalyser (LCA) på framställning av biogas som drivmedel i Sverige. Tillgången på tillförlitlig LCA data är också begränsad. I en LCA studeras en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, vilket brukar benämnas från vaggan till graven. Analysen kan resultera i uppgifter om energiåtgång och utsläpp till luft vid produktion av ex. 1 MJ producerat bränsle till fordonstank. Vid nya utredningar tas sällan nya uppgifter fram utan det blir ofta sammanställningar av gamla uppgifter. Detta kan medföra att emissionsdata från ex. fordon som är tio år eller äldre används. Samtidigt finns det ett stort behov av LCA informationen, bland annat för att beräkna miljöpåverkan från gods- och persontransporter.

Som ett steg mot framtagning av bättre LCA data föreslås ett projekt där man går igenom de senaste LCA data som finns i Sverige för biogas, men även i ex. Schweiz eller Tyskland för att identifiera de områden där det finns brister i dataunderlaget (ex. energiförbrukning och utsläpp). Denna information kan sedan användas för att i nästa steg ta fram ny LCA data.

Även när det gäller andra alternativa drivmedel som etanol och RME behöver tillförlitligheten i befintliga livscykelanalyser analyseras och eventuella brister i dataunderlaget pekas ut som bakgrund till framtagning av nya LCA.

Syfte
Syftet med projektet är att kartlägga vilka områden där det behövs nytt dataunderlag, som mätningar på utsläpp och energiförbrukning, för att ta fram nya livscykelanalyser för biogas. Tillförlitligheten och behovet av nytt dataunderlag för LCA av etanol och RME ska även tas fram.

Genomförande
Projektet genomförs som ett 20 poängs examensarbete på en teknisk högskola. Arbetet kan utföras av en eller två studenter. Projektet inleds med en litteraturstudie för att samla in uppgifter om de senaste livscykelanalyserna om biogas med tillämpningen drivmedel i Sverige och Schweiz. Samt intressanta livscykelanalyser om biogas i andra länder. För etanol och RME kartläggs livscykelanalyser med drivmedelsproduktion i Sverige. Tillförlitligheten i studierna bedöms utifrån bland annat ålder, metodik och typ av dataunderlag. De områden, från produktion till användning av drivmedlet, där dataunderlaget (gällande energiförbrukning och utsläpp) är gammalt eller bristfälligt listas. Biogasproduktion från drivmedel kommer framförallt från reningsverk och från samrötning av olika typer av avfall. Områden i biogassystemet som framförallt är intressanta är:

- Transport av substrat och biogödsel till och från anläggningen
o Utsläpp och transportbehov
- Produktion av biogas
o Värmeförbrukning (hygienisering, uppvärmning rötkammare)
o Elförbrukning (malning, omrörare, pumpar, fläktar)
o Diffusa utsläpp från produktionsanläggningen
- Förädling till fordonsgas och distribution (uppgradering, komprimering, tankning)
o Elförbrukning (pumpar, kompressorer, kylmaskiner)
o Utsläpp från uppgraderingsanläggningen
- Användning av drivmedlet (lätta och tunga fordon)
o Utsläpp till luft vid användningen

Ekonomisk ersättning
Ersättning utgår till studenterna, nivån fastställs när finansieringen klargjorts med aktörer inom branschen.

Tidplan
Projektet utförs under ett halvårs tid med start snarast möjligt.

Rapportering
Projektet avslutas med en skriftlig rapport i SGC:s rapportserie samt som en rapport i Miljö- och energisystems rapportserie.

Kontakt
För mer information om examensarbetet eller för anmälan av intresse kontakta:

Margareta Persson
Svenskt Gastekniskt Center
[email protected]
tel: 040-680 07 64

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.