Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-14

Undersökning av luftkvalitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget
SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor. Se vidare www.srv-atervinning.se.

Bakgrund
Den 1 april 2005 kom tillägget ”lag (1977:439) om kommunal energiplanering”. I 4 § står; ”Den som bedriver verksamhet i vilken användes större mängd energi eller den som yrkesmässigt producerar eller distribuerar energi skall på begäran lämna kommun de uppgifter som behövs för planeringen”. Ett av SRVs övergripande miljömål är att minska miljöpåverkan och olägenheter från verksamheten med tillhörande detaljerade miljömål att kartlägga energiförbrukningen på Sofielund (vår återvinningsanläggning) och huvudkontoret. I Sverige finns det hundratals deponier. Tre av dessa ligger på Sofielund varav en är sluttäkt och två är i drift. Avfallet som kommer till Sofielund samlas upp på ”plattan” där det allra mesta sorteras ut för att återvinnas i någon form. På Sofielund finns förutom deponierna en kompost - och en rötningsanläggning, en kontorsbyggnad samt återvinningscentral.

Syfte
Denna undersökning syftar till att förbättra arbetsmiljö med avseende på luftkvalitet på behandlingsavdelningen.

Mål
Examensarbetet ska först och främst identifiera vilka luftföroreningar som dominerar och förslag på kostnadseffektiva lösningar.

Genomförande
Mätning av föroreningar och partiklar i luften och förslag på åtgärder är huvuddelen av projektet. För att tydliggöra projektet delas detta in i två olika punkter:

• Farligt avfall
• Deponien

Farligt avfall
På sektionen för Farligt avfall hanteras en mängd olika kemikalier och annat avfall som klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Det farliga avfallet anländer genom intern och extern transport. Personal tar emot och sorterar avfallet. Avfallet paketeras på ett bestämt sätt så att det farliga avfallet kan transporteras (enligt SRVFS 2004:14) till sin slutgiltiga destination.

De föroreningar som personalen på Farligt avfall främst kan bli utsatt för är VOC, isocyanater, kvicksilverångor, ammoniak samt damm, men även andra parametrar kan vara av intresse att undersöka. Detta gäller både sorteringspersonal och kontorspersonal.

Deponin
På deponiområdet krossas och flisas mycket avfall som anländer till anläggningen, som sedan transporteras bort som bränsle. Förutom rent trä som krossas till bränsle, krossas även brännbara grovsopor. Med brännbara grovsopor menas bland annat soffor, plast, papper, kläder etc.

De föroreningar som personalen på deponien främst kan bli utsatta av är damm och partiklar, men även andra parametrar kan vara av intresse att undersöka.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.